Psalm 103
1 Van David.
  Prijs de HEER, mijn ziel,
  prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
2 Prijs de HEER, mijn ziel,
  vergeet niet n van zijn weldaden.
3 Hij vergeeft u alle schuld,
  hij geneest al uw kwalen,
4 hij redt uw leven van het graf,
  hij kroont u met trouw en liefde,
5 hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
  uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
6 De HEER doet wat rechtvaardig is,
  hij verschaft recht aan de verdrukten.
7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
  aan het volk van Isral zijn grootse daden.
8 Liefdevol en genadig is de HEER,
  hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
9 Niet eindeloos blijft hij twisten,
  niet eeuwig duurt zijn toorn.
10 Hij straft ons niet naar onze zonden,
  hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
  zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
12 Zo ver als het oosten is van het westen,
  zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
  zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
14 Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn,
  hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.
15 De mens zijn dagen zijn als het gras,
  hij is als een bloem die bloeit op het veld
16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
  de plek waar hij stond, kent hem niet meer.
17 Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen,
  van eeuwigheid tot eeuwigheid.
  Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
18 van wie zich houdt aan zijn verbond
  en naar zijn geboden leeft.
19 De HEER zijn troon staat vast in de hemel,
  als koning heerst hij over alles.
20 Prijs de HEER, u die zijn boden bent,
  sterke helden die doen wat hij zegt,
  gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt.
21 Prijs de HEER, hemelse machten,
  dienaren die doen wat hem behaagt.
22 Prijs de HEER, al zijn schepselen,
  prijs hem, overal in zijn rijk.
  Prijs de HEER, mijn ziel.