Psalm 20 1 Voor de koorleider. Een psalm van David. 2 Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood   en de naam van Jakobs God u beschermen, 3 moge hij hulp zenden uit zijn heiligdom,   uit Sion u bijstaan. 4 Moge hij al uw gaven gedenken,   uw brandoffers welwillend aanvaarden, sela 5 moge hij geven wat uw hart verlangt,   en al uw plannen doen slagen. 6 Laat ons juichen om uw overwinning,   het vaandel heffen, in de naam van onze God.   Moge de HEER al uw wensen vervullen. 7 Dit weet ik zeker:   de HEER schenkt de overwinning aan zijn gezalfde,   hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel   met de overwinning door zijn machtige hand. 8 Anderen vertrouwen op paarden en wagens,   wij op de naam van de HEER, onze God. 9 Anderen buigen en vallen ter aarde,   wij richten ons op en houden stand. 10 HEER, schenk de koning de overwinning,   antwoord ons wanneer wij u aanroepen.