Kop
Namen van God
Maak uw keuze:
 
In de Bijbel worden er vele verschillende namen voor de Here jezus gebruikt. Zij geven elk een bepaalde hoedanigheid van Hem aan, zoals b.v. Zijn karakter, Zijn betekenis in de wereld, Zijn grootheid, Zijn almacht, Zijn goedheid, wat Hij doet voor de mensen en de individuele mens, enz. Het was vroeger bij de Joden gebruik om kinderen een naam te geven, waarvan men verwachtte of hoopte, dat dit duidelijk op het kind van toepassing zou zijn. Soms veranderde God namen, omdat de oude naam niet meer bij de betreffende persoon paste. Zo werd Abram (= verheven vader) veranderd in Abraham (= vader van een grote menigte):
Jezus
Gen 17:5 Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken.
Neh 9:7 U bent de HEER, de God die Abram heeft uitgekozen, die hem uit Ur, de stad van de ChaldeeŽn, heeft geleid, die zijn naam veranderd heeft in Abraham.

Jakob (= hielenlichter of bedrieger) kreeg de naam IsraŽl (= strijder met God):
Gen 32:29 Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar IsraŽl, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’
Gen 35:10 Hij zei: ‘Tot nu toe heette je Jakob. Die naam zul je niet langer dragen: IsraŽl is je nieuwe naam.’ Zo gaf God hem de naam IsraŽl.

De naam zegt dus iets over de persoon die de naam draagt. Al de namen die Jezus draagt zeggen daarom elk iets over zijn wezen.
Wij hebben hieronder voor u meer dan 100 namen verzameld. Indien u met de muis over een naam gaat, ziet u een van de plaatsen, waar deze naam in de Bijbel gebruikt wordt. Voor alle gebruikte Bijbelteksten op deze pagina is gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV).

De Alfa en de Omega De Almachtige Amen Apostel
Beeld van God Het Begin en het Einde Het Begin van Gods Schepping Bemiddelaar tussen God en Mensen
Bemiddelaar van een Beter Verbond Bemiddelaar van een Nieuw Verbond Betrouwbare Getuige Bron van Eeuwige Redding
Brood dat Leven geeft Bruidegom De Christus Christus Jezus
Degene die Doopt met de Heilige Geest Degene die Leeft De Deur Dienaar
Dokter De Eerste en de Laatste Eerstgeborene Eerstgeborene van de doden
Eerstgeborene van Talloze Broeders en Zusters Eeuwige Vader Enig Erfgenaam Fundament
Geestelijke Rots De Gekruisigde Geliefde Zoon Goddelijke Held
Gods kracht en wijsheid Gods Mysterie Goede Herder Grondlegger en Voltooier van ons Geloof
Heer De Heer die deelt in Gods luister De HEER is onze Gerechtigheid Heerser over de vorsten van de aarde
De Heilige Heilige Dienaar Heilige van God Hij die komt in de Naam van de Heer
Hoeksteen Hogepriester Het Hoofd (van het lichaam, van de kerk) Hoogste Heer en Koning
Ik Ben ImmanuŽl In Alles de Eerste Jezus Christus
Jezus van Nazaret Koning van de Joden Koning van IsraŽl Laatste Adam
Het Lam Lam van God Leeuw uit de stam Juda Leidsman
Het Leven Een Licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen Licht voor alle volken Licht voor de Wereld
Lieveling Majesteit Een Man die het Lijden Kende Meester
De Mens Christus Jezus Mensenzoon Messias Onze Wijsheid
Oorsprong De Opstanding Pesachlam Pleitbezorger
De Profeet Rabbi Rabboeni De (een, die, etc) Rechtvaardige
Rechtvaardige Rechter Reddende Kracht Redder De Redding
Het Stralende Licht Stralende Morgenster Telg (aan de stam) van David Tempel
Timmerman Trouw en Betrouwbaar Trouwe en Betrouwbare Getuige Uitverkorene
Vredevorst De Waarheid Het Ware Licht De Weg
Wijnstok Wonderbare Raadsman Het Woord Zoon van Abraham
Zoon van David Zoon van de Allerhoogste Zoon van de Allerhoogste God Zoon van de levende God
Zoon van de Timmerman Zoon van God Zoon van Jozef Zoon van Maria