Liederen die geen refrein hebben,
staan op deze lijst niet vermeld.
Aan het kruis, aan het kruis490
Achter de wolken is Gods heil verborgen494
Al doet gij geen schitt'rende daden378
Als de dageraad zal gloren304
Als de Heiland zal verschijnen149
Als de levenszon zinkt054
Als de morgenster verrijst271
Als Gods Geest vervult mijn hart437
Als ik zien zal het Bloed236
Als Jezus komt, dan wijkt het nacht'lijk duister451
Als uw beker gevuld is met vreugd483
Als uw Jezus komt081
Altijd vrolijk, altijd vrolijk333
Al wat 'k begeer is in Jezus!106
Bazuingeschal wekt Gods kind'ren uit 't graf495
Blijde boodschap van verzoening407
Blijde dag, blijde dag!308
Blijvend in U! Blijvend in U!425
Blijvend in U, kan 'k verwinnaar zijn528
Boven 't licht van de zonne459
Breng het Licht, het Evangelielicht132
Breng licht in 't hoekje waar gij zijt532
Brengt de zielen aan Zijn voet065
Broeder, kom ga met mij mee!521
Christus de Koning zal komen401
Daalt neer, eng'len, beroert het water507
Daar is Eén, die uw moeite ziet108
Daar is glorie in mijn ziel, prijst God171
Daarom bemint Hij mij!269
Daarom min ik dat ruw', oude kruis002
Daarom prijs ik nu mijn Heiland546
Daarom prijs ik Zijn liefde voor immer038
Daar 's een oog dat u ziet127
Daar 's een schuilplaats, droevig hart522
Daar 's geloof, daar is hoop124
Daar 's mijn thuis, daar 's mijn thuis177
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten052
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht519
Dank, lofprijs en ere zij onze Here147
Dan zingt mijn ziel tot U, mijn Heer, mijn Heil543
Dat ied're tong U prijze070
De hand, die gewond werd voor mij349
De hoop van mijn ziele is Hij463
De kracht, de kracht, de volle Pinksterkracht359
De kruisweg voert ons naar huis180
De leliën bloeien in volle pracht428
De tederste vriend is Jezus!376
De weg van Jezus is steil en smal019
De wind en de golven, zij doen Uw wil332
Dicht bij Hem, dicht bij Hem wil ik altoos staan420
Die hemeldeur is Jezus, onze Heiland503
Die Naam schenkt overwinningskracht468
Diep, diep in mijn harte194
Diep, diep, diep, diep278
Dierbaarste Vriend, tederste Vriend013
Dierbare, dierbare Jezus471
Dit zijn de dagen van het rijpe gouden graan134a
Doe mij leven, o mijn God535
Doe mij rusten aan Uw hart, o Heer386
Door de druk van Zijn hand op mij381
Draagt steeds uw Bijbel met u460
Drinkend uit de Bron van levend water242
Een Bron van zaligheid185
Eeuw'ge Rots, sterk in heerlijkheid112
Elia's God leeft nog, voorwaar!360
Elk die wil mag komen261
En als de strijd voorbij is, erven wij een kroon062
Eng'len des hemels, zingt ons van vrede245
Eng'len van Jezus, heilig en goed312
Eng'len zingen, klokken klingen150
En Hij gaat met mij en Hij spreekt tot mij533
Ere, ere, ere zij God in de hoge!297
Ere zij de Vorst Immanuel432
Ere zij God in de hoge279
Ere zij God, vreed' op aarde!347
Fluist'ring der hoop361
Gaat nu naar het oogstveld heen
en bindt de schoven saam
539
Gaat uit naar het veld188
Ga dan de weg van het kruis!141
Ga! Ga! Ga! Ga!067
Ga in, o ga in, eer de poort zich weer sluit!411
Geankerd in Jezus, o zaligheid zo groot!129
Geeft Hem eer, geeft Hem eer!066
Geef uw hart nu aan Hem164
Geest van Gods Zoon, stralend en schoon493
Geloof het, vertrouw op Zijn liefde319
Geloof, hoop en liefde122
Gelooft Hem nu, gelooft Hem nu!454
Geloof, word gedoopt en vervuld met Gods Geest015
Geloven alleen, geloven alleen!421
Genade kocht mij vrij498
Gena verloste mij331
Gethsemané en Calvarie298
Gij draagt het licht in Uw doorboorde hand416
Gij staat voor de open gouden poort536
Glorie, glorie, Jezus schonk mij vrede143
Glorie, glorie, nimmer kan het eeuwig Woord
des Heren falen!
457
Glorie, glorie, o welk een vreugd zal 't zijn362
Glorie! Glorie! W' aanbidden
en prijzen U al tezaam!
193
Glorie! Glorie! Weldra gaan wij tot Hem!161
Glorie, ik ben gered!444
Glorievol, glorievol, wolk van spade regen356
God breekt die stroom, met de rots der eeuwen212
Gods hand rust troostend op mij048
God zal drogen ied're traan272
Halleluja, geeft Hem eer223
Halleluja, halleluja, halleluja, geeft Hem eer!130
Halleluja, halleluja, 'k voel mij
gans een koningskind
155
Halleluja, halleluja, onze Heer is opgevaren
tot de troon
353
„Hebt gij Mij lief?” vraagt Jezus099
Heden is het nog tijd!163
Heden, o stel toch niet uit!409
Heer Gij kwaamt om te verlossen216
Heer, ik geloof! Heer, ik geloof!423
Heer, schenk ons Uw victorie398
Hef omhoog de banier414
Heft op uw ogen, de spade regen valt390a
Heft uw ogen op, aanschouwt het kost'lijk graan238
Heiland, ik kom tot U020
Heil'ge Geest vol heil en kracht439
Het afgedwaald lam zoekt Hij
in de diepste ravijnen
510
Het is meer dan een droom139
Het is waarlijk wondervol wat de Heer kan doen!042
Het Woord van God is vol van kracht509
Hij, die zielen vangt, is wijs276
Hij droeg op 't hout des kruises al mijn zonden184
Hij houdt mijn hand gevat526
Hij is machtig, Hij is machtig105
Hij is mijn Al, mijn Koning en mijn Heer467
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan!248
Hij kent de weg die leidt tot glorie267
Hij kocht mij vrij en heelde mij109
Hij komt, ja Hij komt in majesteit en macht252
Hij komt, Jezus komt!404
Hij leeft, Hij leeft!073
Hij leeft, Hij leeft, de Zoon van God, Hij leeft!395
Hij leeft, Hij leeft, ja onze Heiland leeft.140
Hij nam mijn zonden weg!260
Hij 's de schoonste uit tienduizend523
Hij spreekt en al het duister vliedt dan heen461
Hij stortte Zijn bloed ginds op Golgotha434
Hij vervult mijn ziel met glorie.446
Hij weet, Hij weet!422
Hij zocht vol liefde 't verloren lam137
Hoed mij, help mij465
Hoger dan de hoogste hemel458
Hoor, hoor, hoor, ik was dat schaapje klein429
Hoort gij niet de Goede Herder026
Hoort gij niet de klokken klingen?201
Houd brandend uw lamp531
Houd vast mijn hand, o Vriend mijns levens377
Ieder die slechts wil, ieder die slechts wil311
Ieder raadsel wordt eenmaal ontsluierd448
Ieder werk voor Jezus draagt veel vrucht035
Iets gebeurde met mij! Iets gebeurde met mij!119
Ik ben gered, doch niet door zilver158
Ik ben 's Vaders kind!144
Ik ben Zijn, Hij is mijn211
Ik ben zo blij, mijn Jezus mint mij477
Ik geef Mijn leven voor de schapen037
Ik heb een nieuw lied, een wonderbaar lied006
Ik kies Jezus, Hij, mijn Vriend in nood369
Ik wandel in het licht met Jezus063
Ik wandel met Jezus, de Koning228
Ik weet dat Hij mij liefheeft, eindeloos189
Ik weet, Hij is mijn499
Ik woon in Kanaän, ik woon in Kanaän170
Ik woon nu op de bergtop445
Ik zag mijn moeder knielen537
Ik zal Hem zien in 't Godd'lijk licht121
Immer dichter aan Uw zij243a
In dat land, dat zalig wonderland524
In de dienst van mijne Heer275
In het doen van Gods wil ligt mijn kracht181
In het donkere graf legden vrienden Hem neder005
In ied're wolk omhoog,
straalt zacht Uw gouden boog
060
In mijn harte ruist een melodie511
In 't watergraf, daal ik nu af153
Is het niet wondervol, heerlijk en wondervol330
Is uw „al” op het altaar ten offer gebracht123
Ja, Amen Heer, op 't geen Gij gebiedt474
Ja, de Heer is opgestaan074
Ja, de Heer is waarlijk opgestaan!004
Ja, de Heer is waarlijk opgestaan!352
Ja, Hij kent Zijn schaap bij name478
Ja, Hij komt straks weer, in Zijn majesteit300
Ja, Hij stierf aan het kruis voor mij003
Ja, Hij stierf in mijn plaats aan het kruis138
Ja, ik min U, halleluja!199
Ja, ik sta op en keer weer097
Ja, ik voel mij aan Jezus verbonden107
Ja, ik volg U, ja, ik volg U335
Ja, ik wil getuigen tot Gods eer240
Ja, ja, ja, dat schaapje wil ik zijn429
Ja, Jezus gaat nu voorbij094
Ja, 'k besluit, o Heiland156
Jezus' Bloed wast schoon en rein090
Jezus, de goede Herder449
Jezus de Heiland spreekt: open Mij nu101
Jezus denkt aan mij, ja, Hij denkt aan mij226
Jezus gaat heden voorbij024
Jezus heeft de macht verworven118
Jezus heeft u lief, geef Hem uw hart547
Jezus heft op Zijne handen, o zie191a
Jezus is de Ankergrond462
Jezus is de Koning van mijn hart430
Jezus is steeds met u!383
Jezus, Jezus is mijn beste Vriend043
Jezus, Jezus, mijn leven, mijn alles is Jezus!512
Jezus komt, Jezus komt!078
Jezus komt straks tot de zijnen305
Jezus, 'k wil U voortaan volgen441
Jezus leeft! Jezus leeft!247
Jezus leeft, Jezus leeft, ere zij Zijn Naam!197
Jezus, Midd'laar en Verlosser475
Jezus mijn Redder, vol van genade259
Jezus mijzelf wil ik brengen338
Jezus onze Heer, opend' ons de weg159
Jezus redt, Jezus redt089
Jezus roept: „Kom toch tot Mij!098
Jezus roept ons op tot de laatste strijd431
Jezus, Roos van Saron237
Jezus, slechts in Uw Naam is verlossing
van krankheid en schuld
102
Jezus, tot U vlucht mijn ziele371
Jezus verrees uit het graf299
Jezus, Vriend mijns levens!442
Jezus wil uw hart met liefde overstromen142
Jezus zelf schreef met doorboorde hand051
'k Aanbid Uwe liefd', o, dierb're Heer186
'k Ben een koninklijk kind380
'k Ben gereinigd door het Bloed257
'k Ben slechts een zondaar, doch gered!408
Keer terug en kom tot Jezus372
Kent gij Jezus? Kent gij Jezus?506
Kent gij niet de wond're Naam van Jezus?505
Kerstklokjes klingen en engelen zingen348
'k Heb geknield bij 't kruis van Jezus258
'k Leg mijn leven op het altaar206
'k Leg nu alles op het altaar405
'k Leg op 't altaar nu eigen wil en lust085
'k Leg 't zondig leven in dit watergraf083
Kling-klang, kling-klang, kling-klang!192
'k Loof de Heer, vroeg en spa406
Kom Heil'ge Geest, mijn ziel ligt voor U open200
Kom met uw tranen en kom met uw leed326
„Komt en eet,” zo spreekt de Heiland017
Kom toch nu, kom toch nu!215
Kom, Heil'ge Geest, kom, Heil'ge Geest354
Kom, kom, kom nu tot Mij!030
Kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom!502
Kom, o Heil'ge Geest, kom, o Heil'ge Geest492
Kon 'k verklaren, kon 'k verklaren125
Koninklijk Woord vol liefd' en geduld167
'k Rust daar in Hem418
'k Wandel nu op de hoge weg501
'k Weet, dat Gij hebt vergeven084
'k Wil u volgen dierb're Heiland152
'k Wil U volgen, o mijn dierb're Heer114
'k Wil zingen telkens weer: God is de Liefde310
'k Zal mijn Heiland zien!079
'k Zie reeds van verre een stad, nooit aanschouwd232
Laat branden de lamp uwer ziele202
Laat mij in U blijven, Heer235
Leg uw zonden en zorg aan de voet van het kruis456
Leid mij, leid mij329
Liefde, liefde, liefde zo Godd'lijk schoon!487
Liefde vond mij, liefde vond mij367
Liefde, zo groot, maakt van banden vrij368
Lief'lijk Bethlehem! Heerlijk Bethlehem!135
Lieflijk Jeruz'lem met straten van goud175
Lief'lijk tehuis, zalig tehuis231
Lof en eer zij onze Heer343
Lof en ere onze Heer!133
Lof en ere, onze Here244
Looft den Heer, looft den Heer!001
Looft de Heer! Hij is uit 't graf verrezen!436
Maak plaats, maak plaats!412
Maranatha! Halleluja!012
Met Jezus te wand'len in 't licht234
Mijn al is op het altaar397
Mijn hart is blij wanneer ik zing van Jezus207
Mijn laatste zang zal zijn voor Jezus541
Mijn Vader, neen, vergist zich niet340
Na dezen zal ik het verstaan481
Neem op, de draden uwer ziel504
Neem op uw kruis en volg Mij na534
Neen, 'k wil Hem niet bedroeven, Jezus mijn Heer482
Neen, niets kan mij van Jezus ooit scheiden055
Neen, nimmer laat Hij alleen320
Niet alleen trek ik door de Jordaan379
Niets kan mij van Jezus scheiden021
Nimmer alleen, nimmer alleen047
Nu, tot wederzien, nu, tot weerzien190
O, begin steeds uw dag met gebed tot God515
O, Bethlehems ster, vol glorie en pracht391
O, bid tot Hem, die uitkomst geeft388
O, blijf getrouw aan Jezus057
O, blijf in het bidden volharden!103
O, blijf met mij in storm en nacht 270
O, breng de boodschap, o breng de boodschap390
O, daal neer als in d' oude tijd396
O, dag van liefd' en vree091
O, dat oude lied, dat eens mijn moeder zong187
O, denk toch aan de vrouw van Lot443
O, die hemelse stad van goud!174
O, die liefde groot, van de Zoon van God435
O, dieper elke dag en hoger, o mijn God!115
O, die wondere droom is een boodschap van heil363
O, die zalige hof van het innig gebed227
O, gezegende hof072
O glorie, 'k weet, als mijn lampje helder brandt151
O, grijp vast de doorboorde hand!214
O halleluja 'k ben des Vaders eigendom036
O halleluja looft de Heer323
O, heerlijk Evangelie239
O, heerlijk Golgotha!497
O, heerlijk land, mijn Vaderland 413
O, heil'ge waat'ren, doorstroomt nu mijn hart075
O, Heilige Geest, kom, doorstroom mijn gemoed076
O ja, ik weet, o ja, ik weet472
O, kom in mijn hart!230
O, kom met zonden, smarten en wonden031
O, laat ons gaan naar Bethlehem, tot Jezus392
O, leer mij bidden, Heilige Geest183
O, liefde van God, rein blinkend als kristal393
O, liefde zo groot, die redding ons bood154
O, lieflijk Jeruz'lem, woonplaats van God176
O, looft de Heer, brengt Jezus lof en eer!514
O, met Jezus aan mijn zijde264
O, met mijn Heer gekruist te zijn182
O, mijn hart is vol van heil'ge vreze, vreze, vreze195
O, mocht gij toch geloven!313
O, neem Hem bij 't Woord225
O, neem in de trouwe Stuurman447
Op Calvaries kruis werd 't alles volbracht029
Open uw hart, open uw hart!093
Op het smalle pad met Jezus117
O, prijst de Naam van Jezus, onze Heer433
Op Uw Woord is 't dat ik pleit324
Opwaarts, om mijn Heer te ontmoeten203
O, raak mij aan Heer, met Uwe hand426
O, Roos van Saron, lief'lijk en teer516
O, sluimer toch niet langer!364
O, sta stil en hoor nu162
O, 't is Jezus, ja 't is Jezus!172
O, vervul ons met Uw Heil'ge Geest301
Overwinning, overwinning
door het Bloed van Calvarie
538
O, waarom niet vandaag?025
O, was mij in Uw kostbaar bloed480
O, wat vreugde, dat Jezus kwam tot mij009
O, wat wilt gij doen met Jezus?096
O, welk een glorie zal dat zijn!011
O, zalige vreugd, die 't harte vervult328
O ziel, wees een lamp of kand'laar vol licht518
Redden kan Hij, redden kan Hij, redden kan Hij!374
Regen val met grote kracht008
Sinds Jezus nu woont in mijn hart500
Slechts bij Jezus, slechts bij Jezus!508
Slechts één enk'le zucht tot Jezus 466
Spreek nu een woord039
Spreek tot mijn hart, o spreek tot mijn hart!049
Spreek tot mijn ziel, Heer Jezus!339
Spreek van 't kruis071
Staat gij wel recht voor God?341
Steek over, vriend, naar Kanaän452
Stel mij tot een zegen vandaag128
Stel mij tot zegen, stel mij tot zegen!126
Stillekens wachten zij in de rust053
Straks zal ik staan voor de troon059
Stromen van kracht438
Stromen van kracht, gaven en macht400
Tedere Herder 'k volg U dag en nacht!473
't Is brandend in mijn ziel355
't Is de laatste mijl van de weg415
't Is Jezus, die Zijn leven gaf voor mij104
't Is Jezus' hand, doorboord voor mij316
't Is Pinksteren in mijn ziel198
't Is slechts een droom, 'n wondere droom525
't Is slechts één stap, die u scheidt van uw God023
Toen de kracht Gods op mij viel007
Tot een ieder 't weet!131
't Oude is voorbij, prijst de Heer!087
Trek mij nader, nader dierb're Heer034
't Schild des geloofs omhoog geheven277
't Schoonst verhaal, dat ik ooit heb gehoord113
't Woord van God blijft bestaan382
Uit de ivoren paleizen168
Uit drijvend zand trok Hij mijn voet022
Uw Jezus wacht nog op u028
Uw zonde verbrak Zijn schuld'loos hart!209
Verbreek mijn eigen wil, o Heer246
Verkondig de tijding!306
Verlost, verlost, mijn harte zingt van vreugde307
Voer de ganse wereld in het Vaderhuis389
Volg, o, ziele, volg slechts het licht!469
Volheid des Geestes, woon in mijn harte077
Voor de heil'ge Naam van Jezus325
Voorwaarts Christenstrijders061
Voorwaarts, voorwaarts, aan des Heilands hand274
Voorwaarts, voorwaarts, schaart U om uw Heiland229
Vredeklokjes, klingel zacht488
Vree, vree, hemelse vree!263
Vree, vree, vree, vree!092
Vree, vree, wondere vree265
Vreest niet, want Ik zal met u zijn486a
Vrij, vrij, ja, 'k ben gered door genade!366
Vul mij met de spade regen233
Vult uw lampen, wast uw kleed'ren440
Waar het levend water vloeit417
Waar mijn droom wordt vervuld210
Waarom bemint Hij mij?269
Wanhoop niet, in donk're uren384
Wat een glorie, toen Jezus mij vond088
Wat een glorie zal dat zijn als mijn Heiland komt148
Wat een jubel, wat een jubel 403
Wat zal uw oordeel zijn, wat zal uw oordeel zijn?166
Wat zult gij doen met Jezus?165
Wedergeboren in U205
„Wees trouw”, spreekt de dierb're Heer080
Weiger niet, ga zo niet heen410
Wek nu nieuw leven016
Welk een glorie zal dat zijn,
te drinken uit de heilsfontein
120
Wie draagt mijn last en zorgen327
Wie Jezus volgt is nooit alleen266
Wij drinken van het levend water303
Wij gaan voort in de kracht548
Wij ontmoeten de Heiland in de lucht253
Wij trekken hemelwaarts218a
Wij wonen in Kanaänsland358
Wij zijn op reis naar Huis218
Witter dan de sneeuw!157
Wondere vreugd, zo hemels en teer095
Wondervolle liefde van mijn Jezus385
Wondervol, wondervol, Jezus woont in mij!485
Wond're Verlosser van ziekte en smart169
Woont Hij in uw hart, woont Hij in uw hart?010
Wordt soms uw ziele in droef'nis geleid?337
Zachtkens ruist de Naam van Jezus346
Zalige vree, volkomen vree!373
Zal 'k weer kruisigen mijn Heiland491
Zeg eerlijk en moedig steeds: Neen!540
Zeg het aan Jezus, zeg het aan Jezus044
Zeg het vandaag: Jezus stierf ook voor u!486
Zend het evangelie over land en zee241
Zend het vuur en stromen van zegen249
Zend het vuur neer, zend het vuur neer545
Zend mij, Heer, ik wil gaan262
Zendt het licht van Zijn Woord over zee!484
Ziende op Zijn kruis alleen014
Zie op Hem! Zie op Hem!217
Zie op het Lam van God069a
Zie op tot Hem, rust in 't kostbaar bloed!375
Zijn hand houdt immer mij vast517
Zijn kruis bedekt al mijn schuld317
Zijn liefd' is genoeg voor mij, voor mij!513
Zijn liefd' is wondervol voor mij!476
Zijn Naam is gegrift in mijn hart033
Zijn Naam zal zijn Jezus!520
Zijn oog rust op u351
Zijt gij in de Geest begonnen178
Zo dicht bij de deur, zo dicht bij de deur!160
Zo wondervol, zo wondervol is Zijn liefdemacht!315
Zuivert uw gemoed van d' oude zonden529
Zwijgend, Heer Jezus, wacht ik U419