Aan die schone gouden kust177
Aan eenzame kust staat een toren518
Aan 't ruwe kruis op Golgotha490
Aarden vaten zoekt de Meester233
Afgedwaald, ach op het brede pad097
Alle knie zal zich buigen voor onze Heer401
Al mijn schuld is weggedaan090
Als de avondscheem'ring daalt329
Als de dag aanbreekt die geen avond kent172
Als de dageraad zal lichten203
Als de gouden klokken klinken201
Als de laatste klank verstomt431a
Als de levensstormen woeden226
Als de poort open gaat van de eeuwige stad013
Als de schaad'wen zullen vlieden478
Als de vijand komt gelijk een woeste stroom414
Als de zorg zich plaatst op mijn levensweg381
Als het leed mij drukt in het uur van smart048
Als het leven met zijn zorgen
en verdriet heeft afgedaan
120
Als ik eenmaal zal staan aan de donk're rivier379
Als ik eenmaal zal staan voor de hemelse poort164
Als ik in schoonheid mijn Koning zal zien366
Als ik zing van mijn Heiland
verblijdt zich mijn hart
107
Als Jezus met mij wandelt234
Als 'k in mijn jonge leven U vergat427
Als 'k voor mij zie het heilig kruis370
Als stormen bedreigen mijn bootje, zo klein423
Als straks de bazuin zal schallen011
Als uw beker gevuld is met vreugd en zaligheid483
Als uw hart verlangt naar zonneschijn547
Alzo lief had God de wereld244
Amen, Heiland, 'k wil U volgen335
Ben ik het Heer, die U aan 't kruishout bracht350
Berg in mij in Uw heil'ge hoede465
Bidt slechts in de Naam van Jezus475
Biedt mij de wereld ook geld en goed369
Bij het eerste morgengloren
rees de Heiland uit het graf
074
Blaast de bazuin, gij christ'nen al tezaam404
Blaast de krijgsbazuin, tot straks valt in puin229
Blijf niet wachten op de daden
die gij hoopt te doen
532
Blinkende stralen van 's hemelsfontein075
Breng de wereld thans
aan de voeten des Meesters
389
Breng het Licht aan hen die nog in donker zijn132
Daal, o Heil'ge Geest, nu op ons neder396
Daalt neer, eng'len, beroert het water507
Daar ginds in de velden van Efrata135
Daar is een deur, die openstaat160
Daar is Eén, die eens kwam
tot mijn diep verlangend hart
104
Daar is Een, die eens stierf
in mijn plaats aan het kruis
138
Daar is een Gids die niet kan falen267
Daar is een hand, zo schoon en rein316
Daar is een heil'ge vreugd in mijn hart095
Daar is een Naam zo schoon en teer468
Daar is een Naam zo wonderschoon520
Daar is een oproep van de Heer des oogstes188
Daar is een Vriend, de schoonste uit tienduizend189
Daar is glorie in mijn hart501
Daar is nimmer een dag zo droevig471
Daar is vree in mijn hart446
Daar 's een brede en een smalle weg019
Daar 's een hof waar de bloemen steeds bloeien227
Daar 's een innige beê in mijn hart528
Daar 's een land zo wonderschoon417
Daar 's een plaats bij Mij, in de eeuw'ge Rots522
Daar 's een stad, ver omhoog176
Daar 's genezing voor elk
die een blik slaat op 't kruis
029
Daar stond in 's hemels boek
een grote, grote schuld
406
Daar zijn landen, ver weg over zee484
Dank, o Heer, voor 't heil mij gebracht295
Dat de liefde van Jezus steeds in mij zij068
Dat Gods zegen op u daal'365
De dageraad brak voor mij aan198
De golven gaan soms hoog op de wijde levenszee129
De hand, die gewond werd voor mij, voor mij349
De Heer is mijn Herder en geen ding322
De Heer is mijn Herder, mijn blijdschap, mijn lust464
De Heer is mijn Vriend en mijn Leidsman510
De Heer is onze Rots en Burcht112
De Heer, o glorierijk verschiet221
De Heiland kent uw zorg en leed422
De Heiland verrees uit 't donkere graf247
De Herder der liefde zoekt 't arme lam502
De hoop van mijn ziel is mijn Jezus alleen463
De liefde van mijn Heiland458
De Naam van mijn Heiland en Meester033
De poorten van paarlen staan open zeer wijd411
De wereld ligt in zond' en schuld249
De wolken verdwenen voor 't licht van de zon428
Dieper in Uw liefd' o Jezus535
Dieper, dieper, laat mij dieper zinken115
Dierb're Heer, vat mijn hand296a
Doe mij rusten aan Uw hart, o Heer386
Donkere wolken bedekken de aard126
Donk're handen strekken zich naar Jezus uit241
Donk're wolken overschaduwen de aarde305
Door Jericho ging eens Jezus094
Draagt steeds uw Bijbel met u460
Drukt herinn'ring aan uw zond' u neder?407
Een donk're stroom vliedt over d' aarde212
Een zee van Gods heil, oneindig en schoon076
Eén, die denkt aan u en mij374
Eens doolde ik rond, tot de Heiland mij vond499
Eens doold' ik eenzaam rond in dorre zandwoestijn242
Eens in 't nachtelijk duister114
Eens schonk God mij een droom363
Eens stond ik verzonken in diep gepeins038
Eens toen ik leefd' in zondemacht022
Eens verlangde mijn ziele naar werelds genot119
Eens wandeld' ik bij avondzonneschijn534
Eens was 'k gebonden in wereldse lust497
Eens werd aan Petrus gevraagd door de Heer099
Eens zag de Heer mij, arm en blind109
Eens zal ik mijn Heer ontmoeten304
Eens zal 'k verstaan, Gods plan met mij481
Eens zat terzijde van de weg een blinde451
Er is vreugd' in mijn ziel, wond're vreugde043
Ere zij God in de hoogste heem'len!297
„Ere zij God!” klonk de lofzang der eng'len245
Ere zij het Lam134
Ere zij onze Koning347
Gaat gij gebogen, gedrukt onder smart?098
Gaat gij gebukt onder zorgen en leed?326
Gaat uw ziel gebogen onder zorgen en verdriet?494
Gans mijn ziele juicht, want ik ben gered257
Geen zilver of goud heeft verlost mijne ziele158
Geest des Vaders, wil al 't dorre drenken
met Uw hemeldauw
302
Gegroet, Gij Kind van Bethlehem070
Gegroet, o dierb're Hemelvorst073
Geloofd zij God in eeuwigheid395
Geloofd zij Jezus, onze Heer331
Geloofd zijt Gij, Immanuel432
Geprezen zij God, die ons zond van den troon001
Gethsemané, o heil'ge hof246
Gezegend zij de dag091
Gij Christus, eeuw'ge Levensvlam145
Gij hebt lang reeds gezocht123
Gij jong'ren, gordt u aan met Gods kracht277
Gij komt weder, o mijn Redder204
Gij kunt niet twee heren dienen266
Gij staat op de drempel des levens540
Glorie voor Jezus, mijn ziele vond rust263
Glorie voor Jezus' Naam345
God is de Liefde310
God vol genade 'k wijd m' U toe084
God zij steeds met u, tot wederzien!190
God zond tot de wereld Zijn enige Zoon154
Gods Zoon gaf Zijn leven op Calvaries kruis137
Gods Zoon in een kribbe geboren193
Halleluja, prijst de Heer343
Halleluja, prijst den Heer!005
Hand in hand met Jezus268
Heb dank, o mijn Heiland en Heer069
Heb ik vergeten de roepstem mijns Meesters?530
Hebt gij moeite, zorg en strijd? Zie op Hem!453
Hebt gij nimmer gehoord van het ruwe kruis434
Hebt gij nooit gehoord de stem van Jezus450
Hebt gij om een zegen gebeden103
Hebt gij ontvangen, toen gij geloofd hebt400
Hebt gij 't heerlijk nieuws gehoord?167
Hebt gij 't heerlijk nieuws gehoord148
Hebt gij zorgen en tegenspoed, moeite en strijd?456
Hebt g' uw ziel voor de Heiland ontsloten027
Heer, in Uw doorboorde handen441
Heer, leer mij bidden, innig en teer183
Heer, schenk ons als op 't Pinksterfeest398
Heer, uit mijn banden, droefheid en nacht208
Heil'ge Geest, o Licht van God250
Het eenzame pad is voor 't godskind alleen265
Het Evangelie is een kracht tot zaligheid223
Het is de mens gezet om eens te sterven166
Het kruis, het kruis staat eeuwig vast130
Het Woord van God gelijkt een licht509
Hij is mijn, ja, mijn Heer is mijn282
Hij komt straks mijn Heiland082
Hij maakte mij vrij, ja vrij292
Hij roept in 't ruisen van de avondwind.461
Hij stierf voor zondaars, mijn Heer en mijn God394
Hij trok mijn ziel uit de put294
Hij zal u dopen met Geest en met vuur010
Hoe groot is de trouw van de hoge God186
Hoor, ik ken een schaapje klein429
Hoor, Jezus roept u heden, kom, zondaar kom!100
Hoor, mijn vriend naar Gods stem162
Hoor naar des Meesters stem035
Hoor, o mijn Heiland, nu mijn beê020
Hoort, de Heer des oogstes roept zo dringend262
Hoort gij niet, o kind der wereld?215
Hoort het zegelied weergalmen219
Hoort, Jezus noodt u: komt tot het feest261
Houd wat gij hebt, verlies uw eerkroon niet479
Ieder die slechts wil, die kome toch nu!311
Ied're bede vindt verhoring325
Ied're ure van de dag word ik door Hem geleid285
Ik ben door de wereld getrokken309
Ik ben een pelgrim naar 't hemels oord512
Ik ben zo blij met de troost van mijn God477
Ik ben zwak, maar Gij zijt sterk243a
Ik dien een trouwe Heiland140
Ik geef in dit uur nu mijn leven aan God015
Ik heb een Herder, die mij zachtkens leidt473
Ik heb een lied van God ontvangen511
Ik heb een Verlosser voor lichaam en ziel105
Ik heb een Vriend en Hij kwam en zocht mij143
Ik heb het niet geweten213
Ik ken slechts één geluk op aarde144
Ik kwam tot Jezus, zondig en onrein260
Ik lees in mijn Bijbel, dat wondervol Boek495
Ik leg mijn al aan Jezus' voet286
Ik moet gaan de weg van het ruw houten kruis180
Ik neem het besluit156
Ik open mijn hart voor Jezus230
Ik rust in U336
Ik stond bij het graf van mijn Heiland139
Ik verheug mij in de dienst van mijne Heer275
Ik vond een Vriend, die mijn „Alles” is444
Ik vond verlossing van mijn schuld bij Jezus!508
Ik wandel als Henoch met Jezus055
Ik wandel in het licht met Jezus063
Ik wandel met Jezus, mijn Koning en Heer228
Ik weet één ding slechts Heer, dat 'k U bemin060
Ik weet: 'k ben Jezus' eigendom467
Ik zag Eén hangen aan het hout351
Ik zie een deur geopend voor de zondaar503
Ik zie, vol verbazing en vreugde317
Ik zing van een vrede zo groot092
In Bethlehems stal, in een kribbe zo klein391
In dagen van verzoeking513
In de avondstond, vol rust en vree537
In de opperzaal bij het avondmaal085
In de strijd des levens staat Hij u terzij538
In deez' stille, heil'ge ure405
In droevige dagen, vol moeite en strijd517
In Gods hof bloeien hemelse bloemen122
In het land van eeuwig licht
ligt een vierkante stad
272
In mijn ziele ruist een melodie442
In oude tijden sprak Israëls God236
In storm en nood, als de nacht mij omringt191a
In 't bang Gethsemané knielde Hij neer327
In 't bang Gethsemané, knield' eens de Heer072
In Uw liefde diep verborgen346
Is daar een hart vol verlangen?024
Is de lucht van wolken zwart382
Is hier een hart, door vrees benard519
Is uw leven o christen, wel rein als kristal?127
Is uw leven vol van moeite en zorgen?044
Is uw scheepje gestrand op de levenszee?214
Ja, de Heer is waarlijk opgestaan!004
Jezus Christus opende ons de weg tot glorie159
Jezus is de Ankergrond462
Jezus is opgestaan, Jezus mijn Heiland299
Jezus is wachtend, wachtend op u296
Jezus kent al mijn zorgen371
Jezus klopt zacht aan de deur van uw hart101
Jezus komt, houd brandende de lampen!251
Jezus komt straks, halleluja!012
Jezus leven van mijn leven!199
Jezus nodigt: Komt en eet!017
Jezus roept dringend en teder067
Jezus roept jong'ren tot de laatste strijd431
Jezus zal komen, de dag breekt aan161
Jezus zoekt ter elfder ure werkers trouw en sterk238
Jezus, de Heer is mijn Herder!449
Jezus, de Heer, stierf voor mij aan het kruis269
Jezus, de Heiland, stierf aan 't kruis voor mij197
Jezus, Gij Lam van God, 'k nader tot U086
Jezus, mijn Heiland, woon in mijn hart425
Jezus, o leid mijn kind'ren naar Uwen wil116
Jezus, Roos van Saron237
Jezus, zie mij aan Uw voet235
'k Ben de Uwe Heer034
'k Ben een koninklijk kind380
'k Ben gered280
'k Ben nimmer alleen, de Heer is nabij047
'k Ben slechts een zondaar, door Jezus gered408
'k Ben 't eigendom van Jezus514
'k Doold' eens rond in zond' en droefenis308
Kent ge 't aangezicht van Jezus523
Kent gij mijn dierb're Jezus niet?506
Kent gij reeds de ganse volheid
van Gods liefde in uw hart?
142
Kent gij reeds 't verhaal van 't smaad'lijk kruis209
'k Geef mijn leven, dierb're Heiland206
'k Geef nu mijn hart aan Jezus153
'k Geef nu mijn leven, dierb're Heiland, U083
'k Geef u thans mijn leven, Heer.255
'k Heb de boodschap nu gehoord089
'k Heb geknield bij 't kruis van Jezus258
'k Heb gezien 't gelaat van Jezus021
'k Heb Jezus lief, mijn steun in 't moeilijk leven377
'k Heb mijn hart voor de Heiland ontsloten194
'k Hoor de eng'len zingen192
'k Hoorde eens een zang vol schoonheid527
Kindeke teder, ligt sluim'rend neder348
'k Kan de hemelvreugde niet beschrijven281
'k Ken een verhaal, van een liefde zo groot486
'k Kies nu Uw weg, Heer, Uw weg alleen058
'k Kom met mijn leven tot Jezus016
'k Kom tot U, o dierb're Heiland324
'k Leefde diep in zond' en schuld367
'k Leefde eens in nacht van zonden445
'k Leg aan Uw voeten mijn leven nu neer205
'k Leg nu mijn „al”, o Heer, aan Uw voet496
'k Maak een verre reis naar een wonderland524
Kom, en vertel van Jezus039
Kom Heil'ge Geest, Gij Heilsfontein der hoven200
Kom Heilige Geest, kom nu!357
Kom, Heil'ge Geest vol van liefd' en macht492
Kom met uw krankheên en kom met uw smart030
Kom, o ziele, gebonden door zorgen en leed448
Komt, gij jong'ren, volgt uw Heiland na390
Komt, gij kranken, komt, daar is redding nu217
Komt maagden, bereidt uwe lampen202
Kom tot Jezus, o ziel, met uw zondig gemoed373
Kom zondaar, kom aan Jezus' hart163
Koningskind'ren vol van kracht065
'k Vertoef in de hof, gans alleen533
'k Vond vree wonderschoon,
toen ik knielde bij 't kruis
328
'k Was een zondaar, toen mijn Jezus mij vond088
'k Was eens verstrikt in de wereld259
'k Zie reeds van verre in stralend licht053
Laat de klokjes klingen, binnen in uw hart488
Lang geleden, op de dag
van 't heilig Pinksterfeest
390a
Leer mij aanbidden, Heer041
Leer mij rusten in U, o mijn Heer en mijn God181
Levend Water, daal nu neer in stromen356
Lichtstad met uw paarlen poorten052
Liefde Gods, o hoogste liefde222
Liefde Gods! O, 'k zing van Uw genade476
Liefde zal drukken de laatste kus424
Liefelijk Eden, woning van God231
Luister, mijn ziel, de eng'len zingen teder312
Meester, de stormwind giert woedend332
Men stelt ons zo vaak met bevreemding de vraag358
Men zegt tot mij: „Gevaren zijn op 't pad
waarop gij gaat”
264
Met mijn ganse jonge hart loof ik Jezus' Naam273
Mijn dierb're Heer en Redder397
Mijn dierb're Heer kwam tot mijn hart482
Mijn hart aanbidt en prijst de liefde van mijn Heer355
Mijn hart is één jubel032
Mijn hart is vol van vreugde036
Mijn hart is vol van vreugde454
Mijn hart sprak eenmaal „Ja” tot Jezus474
Mijn hart zingt een lieflijke melodie006
Mijn Heer draagt kleed'ren, zo wonderschoon168
Mijn Jezus is mijn „Alles”056
Mijn laatste lied zal 'k zingen voor mijn Jezus541
Mijn leven was vervuld van aards genot430
Mijn schapen horen naar Mijn stem037
Mijn scheepje verlangt naar de haven210
Mijn schuld is geworpen in 't diepst van de zee278
Mijn ziel verblijdt zich, dat mijn God340
Moede en zwak, o Heer, kom ik tot U102
Moedig voorwaarts strijders voor de dierb're Heer066
Nader, nog nader, vast aan Uw hart342
Nederland heeft Jezus nodig045a
Neem Heer, mijn beide handen, in Uwe hand455
Neem op, de draden uwer ziel504
Neemt de harpen van de wilgen118
Neen, nimmer alleen288
Neen, nu nog niet!410
Niemand wordt verlaten, die op Jezus bouwt040
Niets kan mij scheiden, leven noch sterven334
Nog een korte wijl271
Nog een korte wijl en Jezus' komst is daar274
Nog een wijl en Jezus zal verschijnen364
O, blijf met mij, alleen kan ik niet gaan270
O, breng de boodschap van Gods Woord131
O, brengt de blijde tijding014
O broeder, is 't licht in uw ziele gedoofd531
O, daar 's een weerzien voor hem, die gelooft525
O, dag van heil en glorie493
O dag vol heil, toen Gods Zoon uit het graf verrees248
O, dat heerlijk Evangelie239
O, de hoogte en de diepte
van de liefde van mijn Heer
124
O, de wondervolle blijdschap en de glorie009
O, die handen van mijn Heer489
O, die zaal'ge vreugd, in dat heilig uur007
O God, als oog en oor 't aanbidd'lijk wonder543
O, heb ik wel mijn best gedaan voor Jezus184
O Heer, indien ik heb gewond een hart387
O hoe teder en zacht klinkt des Meesters stem023
O, hoe verlangt toch mijn ziel naar Uw kracht354
O, hoe zalig vertroost mij de Heilige Geest500
O, houd steeds goede moed284
O, ik denk aan dat land, aan dat heerlijke strand054
O Jezus, diep ootmoedig kniel ik aan Uwe voet018
O, kent gij niet de wond're Naam van Jezus?505
O, kon ik u verklaren Jezus' liefde125
O, laat steeds uw hart vol glorie zijn323
O, liefde, oneindig groot393
O, luister naar de wond're tijding306
O, met mijn Heer gekruist te zijn182
O, mijn hart, zingt een lied485
O mijn ziele verlangt naar dat uur, lang verwacht078
O, morgen van eeuwige glorie252
Onder Zijn vleug'len ben 'k veilig geborgen418
Ontwaakt, gij die slaapt314
Ontwaakt, ontwaakt433
Onze Heiland is uit 't graf verrezen436
Onze Heiland stierf aan 't kruis353
Onze Heiland voer ten hemel300
Op de dag, de dag van 't heilig Pinksterfeest359
Op de eerste dag der week rees Jezus uit het graf352
Op de wijd' oceaan dreef mijn bootje447
Op een heuvel ver weg002
Op het heilig Pinksterfeest439
Op het Lam rust mijne ziele256
Op het pad der wereld vond 'k geen vree117
Op 't kruishout van Calvarie
droeg Jezus onze schuld
298
Open mijn ogen, toon mij, Heer419
Open uw hart voor Jezus093
Opwaarts gaat ons pad naar boven218
O, raak mij aan, Heer, met Uwe hand426
O, rijkdom van Gods Evangelie319
O, sluit uw oog niet voor het licht025
O, spreek mij niet van het aards genot185
O, uw tederste vriend is Jezus!376
Overal met Jezus kan ik veilig gaan420
Over bergen, langs ravijnen026
Over heel de aarde klinkt een blij geschal134a
O, wat wilt gij doen met Jezus?096
O, welk een genade!287
O, welk een glorie als Jezus komt254
O, welk een wond're Verlosser498
O ziele bedroef niet de Heilige Geest057
O ziele, die daar ronddoolt in de zandwoestijn452
O ziel, voelt g' u eenzaam en droevig?459
O ziel, wees niet ontmoedigd042
O, zoete Naam met Uw verborgen schatten207
Predikt het Woord aan alle creaturen486a
Reist uw ziel door een duister land?469
Ruimt de stenen weg, heft de banier omhoog529
Rusten in Jezus, o hemels genot!179
Samen wachtend in de opperkamer545
Schoon wij niet de ure weten
van de komst van onze Heer
253
Sinds ik weet dat mijn zonden vergeven zijn320
Slechts één enk'le zucht, en de zon breekt door466
Slechts Eén kan mij troosten in elk verdriet046
Smal en steil, haast onbegaanbaar218a
Spreek mij van 't wondervol kruis071
Spreek slechts Heer en ik wil volgen321
Spreek tot mijn hart, Heer Jezus!049
Spreek tot mijn ziel, Heer Jezus339
Staand' op de beloften van mijn Heer en God457
Stad vol van glorie, haven van vree175
Stel mij tot een zegen vandaag, o, mijn Heer128
Sterk onze ziel, bij d' aanvang van dit jaar416
Stille nacht, Heil'ge nacht!136
Stort Uw zegen uit, o Heiland, in dit morgenuur301
Straks als de zilv'ren koorde breekt121
Straks breekt de stonde aan362
Straks zal ik staan voor de troon van mijn God059
Straks zal 'k rusten van moeiten en zorgen150
Straks zal 't grote boek des levens opengaan051
Stromen van zegen heeft God beloofd438
Tedere liefde redde mij, afgedwaald lam368
Toen ik Jezus nog niet kende546
Toen 'k een kind was hoord' ik vaak
hoe mijn moeder
113
Toen 'k een kind was zag ik vaak mijn moeder
knielend voor haar Heer
187
't Ontbreekt u nog aan vrede313
Toon me Uw gelaat, dierbare Heer402
Tot U en tot de Zoon, o God196
't Oude is voorbij sinds mijn schuld is vergeven087
't Oude jaar is heengesneld, met zijn lief en leed147
't Oude jaar is weer bijna verstreken415
't Oude leven leg ik neder152
't Was liefd' alleen, die uit glorieland487
Twee gaan tezaam door de goudene poort536
't Zal zijn des avonds, dat 't licht zal wezen243
Uit het Woord van God
heb ik 't voor 't eerst gehoord
521
U zij de glorie, opgestane Heer!050
Vaak had ik gehoord van Jezus216
Vaarwel, moog' Jezus u geleiden542
Vang uw dag steeds aan met een lied in 't hart515
Vaster dan aardse banden110
Vat mijne hand, ik ben zo zwak en hulp'loos111
Verlost, verlost, door 't heilig bloed van Jezus307
Victorie in Gods kracht!291
Vlieg hemelwaarts, als de vogel470
Vlucht, o ziele, tot Jezus uw Heer169
Voelt g' u gesterkt in de ure van smart?337
Voelt gij u zondig, onrein en bevlekt?409
Volheid des Geestes, stroom van genade077
Volle verlossing, volbracht ook voor mij!031
Voor aardse genoegens is plaats in uw hart412
Voor Pilatus stond de Zoon van God435
Voor 't aangezicht van Israëls God360
Voorwaarts Christenstrijders061
Voorwaarts gaan wij in de kracht van Jezus' bloed064
Voorwaarts, op Gods bevel344
Voorwaarts, voorwaarts in de Naam des Heren!539
Voorwaarts, voorwaarts in 't geloof aan God062
Vrees niet, geloof alleen!544
Vrees niet, o Mijn volk, want Ik waak over U421
Vriend, wij gaan naar 't Vaderland, gaat gij mee?413
Vul m' o Heiland met de Geest van glorie399
Waar is een hart dat mij troost in verdriet?106
Waarom zijt g' o ziele zo droevig?108
Waart gij daar, toen uw Heiland werd gekruist?195
Wacht u voor verzoeking in uw leven178
Wand'lend in het morgenlicht, Jezus en ik526
Want een Kind is ons geboren279
Was mij in het bloed van het Lam157
Wat een dierbare, dierbare Redder003
Wat een glorie voor mijn ziel
te wand'len met mijn trouwe Heer
171
Wat een glorie zal dat wezen079
Wat een vreugd, daar is een Kind geboren392
Wat een vreugd voor mijn ziel zal dat wezen174
Wat een vreugde zal dat wezen149
Wat een vreugd zal het zijn
als de Heiland straks verschijnt
151
Wat een wond're vree en vreugd437
Wat geen oog heeft gezien
en geen oor heeft gehoord
232
Wat ik begeer van U, mijn Heer?480
Wat weent gij, kind Gods in vertwijf'ling en leed?225
Wat zal ik geven, mijn Heiland?338
Wees getrouw, o ziel aan Uw Heer en God080
Wees niet bevreesd in de donk're nacht383
Weet Jezus wel van mijn zorg en leed472
Welk een genade voor mij!330
Welk een gloriedag voor mij240
Welk een jubel zal dat zijn als de Heiland komt403
Welk een vreugd en heil zonder maat of peil211
Welk een Vriend is onze Jezus045
Wellicht zijt ge ver van de kudde verdwaald028
Werp al uw zorgen op Jezus nu290
Wij drinken van het levend water303
Wij hebben een machtige Redder315
Wij prijzen U, o Vader, bij d' aanvang van dit jaar146
Wij wand'len in het licht van Jezus' dierbaar Woord133
Wij zien de ure naderen191
Wij zijn gekomen uit Egypte170
Wij zingen van de liefde van Jezus548
Wilt gij van zonde en ziekte zijn verlost?069a
Wonder geheim, des Heilands bloed220
Wond're gena van Jezus385
Zaai aan alle waat'ren 't evangeliezaad276
Zacht als de stem van een engel361
Zal 'k mijn Heiland weder kruisigen491
Zalig voor eeuwig met Jezus te zijn173
Ziel, door droefheid overmeesterd384
Zie omhoog naar Jezus318
Zie op naar 't aangezicht van Jezus375
Zie op, o ziel, uw hulp genaakt388
„Ziet de dag is daar”, spreekt de Heer uw God008
Ziet omhoog, mijn vrienden, heft uw hoofden op440
Zie voor Pilatus Uw Heiland staan165
Zij bloeien alleen in de schaduw378
Zij ons harte altijd vrolijk333
Zijn uwe zonden genageld aan 't kruis?341
Zijn wij mismoedig?293
Zijt gij bereid, want Gods dag breekt aan081
Zing een lied in de nacht283
Zing mij een lied van die lief'lijke Roos516
Zing, o mijn ziele, van Jezus224
Zoekt gij de weg naar 't hemels land141
Zoekt gij vree, o wandel in het licht443
Zo lief had God de wereld289
Zondaar, halt! O, ga niet verder!372
Zondaar kom aan Jezus' voet155