Rubrieken:
Afscheid | Avondmaal | Begrafenis | Doop |
Doop met de Heilige Geest | Gebed | Genezing |
Geloof en lof | Heiligmaking | Hemel | Hemelvaart |
Huwelijkinzegening | Jeugd | Kerstmis |
Lijden van de Heer | Opwekking | Oud- en Nieuwjaar |
Pasen | Pinksteren | Uitnodiging | Verlossing |
Wederkomst | Zending
190   Nu, tot wederzien
191   Wij zien de ure naderen
243   Het zal zijn des avonds
017   Komt en eet
018   Neem mij zoals ik ben
085   In de opperzaal
086   Jezus, Gij Lam van God
154   Gezegende ure
173   Ontslapen in Jezus
174   De Hemelse stad van goud
015   Ik geef in dit uur
016   Ik kom met mijn leven tot Jezus
083   Ik geef nu mijn leven
084   God vol genade
152   Het oude leven leg ik neder
153   Ik geef mijn hart aan Jezus
205   Ik leg aan Uw voeten
206   Ik geef mijn leven
255   Bij de heilige doop
405   In deze stille, heilige ure
441   Heer, in Uw doorboorde handen
496   Jezus, ik kom
006   Ik zing een nieuw lied
007   Toen de kracht Gods op mij viel
008   Joël II
009   Toen ik gedoopt werd met Gods Geest en vuur
010   Terug naar Pinksteren
075   Het levende water
076   O, Heilige Geest
077   Volheid des Geestes
141   Ga de weg van het kruis
142   Geef alles
143   Een nieuw lied
144   Des Vaders kind
145   Zend het vuur
199   Jezus, leven van mijn leven
200   Kom, Heilige Geest, Gij Heilsfontein
250   Heilige Geest, o Licht van God
303   Wij drinken van het levend water
357   Bede om de doop met de Heilige Geest
358   Wij rusten in Kanaänsland
359   Pinksterkracht
360   De God van Elia leeft nog!
397   Gebed om de doop met de Heilige Geest
398   Pinksterkracht en glorie
399   De Geest van glorie
400   Hebt gij de Heilige Geest ontvangen?
437   Als Gods Geest vervult mijn hart
492   Kom, o Heilige Geest
068   De schoonheid van Jezus
069   Dankkoor
296a Dierbare Heer, vat mijn hand
029   Hij maakt nog de kranken gezond
030   Jezus geneest
031   Volle verlossing
032   Loflied na genezing van krankheid
102   Jezus de Heelmeester
168   De ivoren paleizen
169   Leg Uw handen op mij
216   Vaak had ik gehoord van Jezus
217   Komt, gij kranken
315   Zo wondervol
376   De beste vriend is Jezus!
414   De banier van het kruis
453   Zie op Hem
454   Gelooft Hem nu!
455   Neem mijn handen
456   Aan de voet van het kruis
507   Daalt neer, engelen
033   Zijn Naam is gegrift in mijn hart
034   Ik ben de Uwe, Heer!
035   Doe wat gij kunt
036   Ik ben een kind van God
037   Ik ben de Deur
038   De Vreemdeling van Galilea
039   Spreek een woord voor Jezus
040   Vertrouwen
041   Schenk mij geloof
042   Het is wondervol, wat de Heer kan doen
043   Mijn beste Vriend
044   Zeg het aan Jezus
045   Welk een Vriend is onze Jezus
046   Jezus, dierbare Jezus
047   Nooit alleen
048   Zijn hand rust troostend op mij
049   Spreek tot mijn hart
050   U zij de glorie
051   Het boek des levens
103   Houdt aan tot Hij antwoordt met vuur
104   Daar is Eén
105   Hij is machtig
106   Al wat ik begeer is in Jezus
107   Als ik zing van mijn Heiland
108   Daar is Eén, die u nimmer vergeet
109   Eén ding weet ik
110   De trouw van God
111   Vat mijne hand
112   Een schuilplaats tegen storm en vloed
113   Het schoonste verhaal
114   Ik wil U volgen
115   Dieper, dieper
116   Moeders gebed
117   Op het smalle pad met Jezus
118   Neemt de harpen van de wilgen
170   Ik woon in Kanaän
171   Daar is glorie in mijn ziel
172   Ja, het is Jezus
191a Jezus bidt voor mij
218   Opwaarts gaat ons pad
218a Wij trekken Hemelwaarts
219   Hoort het zegelied weergalmen
220   Wonder geheim
221   De Heer, o glorierijk verschiet
222   Liefde Gods, o hoogste liefde
223   Het Evangelie is de kracht
224   Zing, o mijn ziele, van Jezus
225   Vertrouw Zijn beloften
226   Jezus denkt aan mij
227   De hof des gebeds
228   Ik wandel met de Koning
229   Blaast de krijgsbazuin
230   O, kom in mijn hart
243a Immer dichter aan Uw zij
263   Wondervolle vrede
264   Geborgen
265   Het eenzame pad
266   Niet twee heren dienen
267   Hij kent de weg die leidt tot glorie
268   Hand in hand met Jezus
269   Waarom bemint Hij mij?
270   Blijf met mij
316   Zijn hand van liefde
317   Ik zie vol verbazing
318   Zie omhoog naar Jezus
319   O, rijkdom van Gods Evangelie
320   Hij laat nooit alleen
321   Toewijding
322   De Heer is mijn Herder
323   Looft de Heer
324   Geloofsvertrouwen
325   Iedere bede vindt verhoring
326   Kies een moment voor gebed
327   Jezus alleen gaf Zijn leven voor mij
328   Mijn wondervolle Vriend
329   Als de avondschemering daalt
330   Is het niet wondervol?
331   Lofzang
332   Meester, de stormwind giert woedend
333   Zij ons harte altijd vrolijk
334   Verzekerdheid
335   Ja, ik volg U
336   Ik rust in U
337   Iemand is biddend voor u
346   In Uw liefde diep verborgen
377   Ik heb Jezus lief
378   Paradijsbloemen
379   Niet alleen trek ik door de Jordaan
380   Een koninklijk kind
381   De druk van Zijn hand
382   Het Woord van God blijft bestaan
383   God wil u bewaren
417   Waar het levend water vloeit
418   Onder Zijn vleugelen
419   Open mijn ogen
420   Overal met Jezus
421   Geloof alleen
422   Hij weet het alles
423   Heer, ik geloof
457   Staande op de beloften
458   De liefde van mijn Jezus
459   Het hemelse gezicht
460   Draagt uw Bijbel met u
461   De stem van mijn Meester
462   Mijn Ankergrond
463   De hoop van mijn ziel
464   De Heer is mijn Herder
465   Des Heilands hoede
466   Slechts één enkele zucht
467   Ik weet....
468   Jezus!
469   Volg het licht
470   Vlieg als de vogel
471   Wondervolle Jezus
472   Weet Jezus het wel?
473   Het volgen van Jezus
474   „Amen” tot Jezus
475   Bidt slechts in de Naam van Jezus
476   Zijn liefde is wondervol voor mij
477   Ik ben zo blij
508   Slechts bij Jezus
509   Het Woord van God
510   Hij draagt het op Zijn schouder naar huis
511   In mijn hart ruist een melodie
512   Ik ben een pelgrim
513   Zijn liefde is genoeg voor mij
514   Zijn eigendom
515   Vergeet uw morgengebed niet
516   O, Roos van Saron, bloei in mijn hart
517   Zijn hand houdt immer mij vast
518   De vuurtoren aan de kust
519   Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht
520   Zijn Naam zal zijn: „Jezus!”
521   Broeder kom, zuster kom
522   Zie, daar is een plaats bij Mij
523   Het aangezicht van Jezus
543   Hoe groot zijt Gij!
544   Vrees niet, geloof alleen!
545   Zend het vuur neer
546   Halleluja, wat een vreugde Gods kind te zijn
548   Wij zingen van de liefde van Jezus
055   En Henoch wandelde met God
056   Mijn Heer en ik
057   Bedroef niet de Heilige Geest
058   Ik kies nu Uw weg, Heer
059   Straks zal ik staan voor de troon
060   Ik weet één ding slechts, Heer
122   Geloof, hoop en liefde
123   Is uw „al” op het altaar?
124   De meeste van deze is de liefde
125   O, kon ik het u verklaren
126   Stel mij tot zegen
127   Daar is een oog dat u ziet
128   Stel mij tot een zegen, vandaag
178   Begonnen in de Geest
179   Rusten in Jezus
180   De kruisweg voert ons naar huis
181   Het doen van Gods wil
182   Gestorven en verrezen met Christus
183   Heer, leer ons bidden
233   Aarden vaten
234   Als Jezus met mij gaat
235   Bede
236   Wanneer ik het Bloed zal zien
237   Jezus, Roos van Saron
338   Wat zal ik geven mijn Heiland?
339   Spreek tot mijn ziel
340   Gevormd naar Zijn beeld
341   Staat gij recht voor God?
342   Nader, nog nader
384   Blijf geloven
385   Wondervolle genade van Jezus
386   Doe mij rusten aan Uw hart, o Heer
387   Avondbede
388   Het gebed
425   Blijvend in Jezus
426   O, raak mij aan, o Heer
479   Houd wat gij hebt
480   Een rein hart
481   Na dezen
482   Ik wil Hem niet langer bedroeven
526   Jezus en ik
527   De scherpe doorn
528   Daar is een innige bede in mijn hart
529   Ruimt de stenen weg
530   Heb ik vergeten?
531   Houd brandende uw lamp
532   Breng licht in het hoekje waar gij zijt
533   In de hof
534   Neem op uw kruis en volg Mij
535   Dieper in Uw liefde, o Jezus
052   De stad met paarlen poorten
053   Wederzien
054   Het hemelse land
120   In het nieuw Jeruzalem
121   Gered door Gods genade
175   Lieflijk Jeruzalem
176   De gouden stad
177   Daar is mijn thuis
231   Liefelijk Eden
232   Wat geen oog heeft gezien
271   Als de morgenster verrijst
272   Geen nacht aldaar
424   Vijf minuten na de dood
478   Als de schaduwen vlieden
524   Het wonderland
525   Aan de overzij van de Jordaan
300   Onze Heiland voer ten hemel
353   Onze Heer is opgevaren
365   Zegenbede voor het bruidspaar
536   Huwelijksinzegening
061   Voorwaarts Christenstrijders
062   De overwinnaarskroon
063   Ik wandel in het licht met Jezus
064   Jeugdkoor
065   Spreekt van Hem
066   Geeft Hem eer
067   Ga
129   Geankerd in Jezus
130   Halleluja voor het kruis
131   Tot de gehele wereld het weet
132   Breng het Licht
133   Wij wandelen in het licht
134   Ere zij het Lam
184   O, heb ik wel mijn best gedaan voor Jezus?
185   Ik heb een Bron, diep in mijn hart
186   De liefde des Vaders
187   Het oude lied, dat eens mijn moeder zong
188   Oproep van arbeiders
189   Ik weet dat Hij mij liefheeft, eindeloos
238   De elfde ure
239   O, heerlijk Evangelie
240   Getuigenislied
241   Donkere handen
242   Drinken uit de Bron
273   Prijst de Heer
274   Voorwaarts
275   De dienst van Jezus
276   Wie zielen vangt, is wijs
277   Doet de wapenrusting aan
278   Diep, diep in de zee
280   Ik ben gered
281   De volheid van Gods liefde
282   Hij is mijn
283   Zing een lied in de nacht
284   O, houd steeds goede moed
285   Ieder uur van de dag
286   Klop, klop, klop!
287   O, welk een genade!
288   Neen, nimmer alleen
289   Zo lief had God de wereld
290   Werp uw zorg op Jezus
291   Victorie koor
292   Hij maakte mij vrij, ja vrij
293   Zijn wij mismoedig?
294   Uit de put
295   Dankkoor
296   Jezus is wachtend
343   Prijst de Heer
389   Win de wereld
390   Breng de boodschap
427   Vergeef mij, o Heer
428   Toen Jezus kwam in mijn hart
429   Hoor, ik ken een schaapje klein
430   Jezus is de Koning van mijn hart
431   De laatste strijd
483   Als uw beker gevuld is met vreugd
484   Het licht van Zijn Woord
485   Wondervol
486   Zeg het vandaag
537   Ik zag mijn moeder knielend
538   Victorie door het Bloed van Calvarie
539   Voorwaarts
540   Zeg moedig: „Neen”
541   Mijn laatste zang
542   Vaarwel!
001   Geprezen zij God
070   Gegroet, Gij Kind van Bethlehem
135   Daar ginds in de velden van Efrata
136   Stille nacht
192   Ik hoor de engelen zingen
193   Ere zij Zijn Naam
244   Alzo lief had God de wereld
245   Engelen des hemels
279   Kerstkoor
297   Ere zij God in de Hoge
347   Ere zij onze Koning
348   Kindeke teder
391   O, Bethlehems ster
392   Kerstliedje
432   Geloofd zijt Gij, Immanuel
433   Ontwaakt! Ontwaakt!
487   Liefde
488   Laat de klokjes klingen
002   Het ruwe, oude kruis
003   Genageld aan het kruis
071   Spreek mij van het wondervol kruis
072   O, gezegende hof
138   Hij stierf in mijn plaats
194   Diep, diep in mijn hart
195   Waart gij daar?
246   Gethsemané
298   Gethsemané en Calvarie
349   De hand, die gewond werd voor mij
350   Ben ik het, Heer?
351   Zijn oog rust op u
393   O, liefde van God
394   Ginds, op het kruis
434   Het gebroken hart
435   De Man met de doornenkroon
489   Jezus' handen
490   Aan het kruis
491   Zal ik Hem weder kruisigen?
045a Opwekkingslied
344   Voorwaarts
345   Glorie voor Jezus' Naam
146   Bij de jaarwisseling
147   Het oude jaar is heengesneld
415   De laatste mijl
416   Uw trouw, o God, is groot
004   Ja, de Heer is waarlijk opgestaan
005   De opstanding des Heren
073   Gegroet, o dierbare Hemelvorst
074   Bij het eerste morgengloren
139   Het is meer dan een droom
140   Hij leeft
196   Tot U en tot de Zoon, o God
197   Jezus leeft
247   De Heiland verrees uit het donkere graf
248   Hij is opgestaan
299   Jezus is opgestaan
352   Opstanding
395   Hij leeft
436   Onze Heiland is verrezen
134a Dit is het...!
198   Het is Pinksteren in mijn ziel
249   O, zend het vuur!
301   Stort Uw zegen uit!
302   Geest des Vaders
354   Kom, Heilige Geest
355   Het is brandend in mijn ziel
356   Opwekkingslied
396   Pinksterlied
438   Stromen van levend water
439   Op het heilig Pinksterfeest
493   Groot is de Geest des Heren
023   Slechts één stap
024   Jezus gaat heden voorbij
025   Waarom niet vandaag?
026   Hoor, Hij roept u bij uw naam
027   Hebt ge uw ziel voor de Heiland ontsloten?
028   Uw Jezus wacht op u
094   Bartimeüs
095   Wonderbare vreugde
096   Wat wilt gij doen met Jezus?
097   De verloren zoon
098   Jezus roept u
099   Hebt gij Mij lief?
100   Kom, zondaar, kom!
101   Laat Hem toch in
137   De liefde van Jezus
160   Nabij en toch zo ver!
161   Zijt gij bereid?
162   Hebt gij de kosten berekend?
163   Heden is het tijd
164   Te laat
165   Wat zal Hij doen met u?
166   Wat zal uw oordeel zijn?
167   Christus ontvangt de zondaars
214   De doorboorde hand
215   Waarom niet nu?
261   Kom tot het feest
311   Ieder, die wil
312   Luister, mijn ziel
313   Het ontbreekt u nog aan vrede
314   Ontwaakt!
372   Ga niet voort
373   Kom tot Jezus
374   Er is Eén omhoog
375   Zie op naar Jezus
410   De laatste kans
411   De poorten van paarlen
412   Maak plaats!
413   Vriend, wij gaan naar het Vaderland
447   De trouwe Stuurman
448   In het licht van de eeuwige dag
449   De Goede Herder
450   Hebt gij nooit gehoord?
451   Als Jezus komt
452   Steek over naar Kanaän
502   De Herder der liefde
503   De geopende deur
504   De gebroken draden des levens
505   Al wat gij begeert in Zijn Naam....
506   Kent gij mijn dierbare Jezus niet?
019   Ik kies de weg van Jezus
020   Bede om verlossing
021   Ik heb gezien het gelaat van Jezus
022   Hij redde mij
069a Zie op het Lam van God
087   Het oude is voorbij, prijst de Heer!
088   Het was een blijde dag, toen Jezus mij vond
089   De oude zonden
090   Het dierbaar Bloed van Jezus
091   De schoonste dag
092   De vrucht van Golgotha
093   Open uw hart voor Jezus
119   Iets gebeurde met mij
155   Halleluja!
156   Ik neem het besluit
157   Witter dan sneeuw
158   Geen zilver, noch goud
159   Jezus opende de weg
207   De Naam van Jezus
208   Jezus ik kom tot U
209   Het gebroken hart
210   Waar mijn droom wordt vervuld
211   Hij is mijn, ik ben Zijn
212   Een donkere stroom
213   Ik heb het niet geweten
256   Op het Lam
257   Gered door Jezus' Bloed
258   Mijn keus is gedaan
259   Ik was eens verstrikt in de wereld
260   Hij nam mijn zonden weg
307   Volkomen verlossing
308   O, blijde dag
309   Ik ben door de wereld getrokken
310   God is de Liefde
366   Gered door genade
367   Liefde vond mij
368   Liefde zo groot
369   Ik kies Jezus
370   Als ik voor mij zie
371   Jezus weet het
390a Heft op uw ogen
406   De oude rekening is voldaan
407   God gedenkt uw schuld niet meer
408   Slechts een zondaar
409   Geef Jezus nu plaats in uw hart
442   Zingt voor Jezus
443   Denk aan de vrouw van Lot
444   Gered!
445   Op de bergtop in glorieland
446   Ere zij Jezus' Naam
497   O, heerlijk Golgotha
498   Genade kocht mij vrij
499   De weg van het licht
500   O, hoe zalig
501   Op de weg van reddende liefde
547   Als uw hart verlangt naar zonneschijn
011   De wederkomst van Jezus
012   Maranatha
013   Als de poort opengaat
014   Jezus' wederkomst
078   Maranatha! De Bruidegom komt
079   Ik zal mijn Heiland zien
080   Wees getrouw tot de dood
081   Zijt gij bereid?
082   Jezus komt weldra
148   Als mijn Heiland komt
149   Zalige toekomst
150   Op die wondervolle, zalige morgen
151   Hij komt spoedig
201   Als de gouden klokken klinken
202   Voor eeuwig te laat
203   Als Gods kinderen opwaarts gaan
204   Gij komt weder
251   Jezus komt!
252   O, morgen van eeuwige glorie
253   De opname der gemeente
254   Nieuwe gloriezang
304   Van aangezicht tot aangezicht
305   Zijt gij gereed om in te gaan?
306   Hij komt in glorie
361   Fluistering der hoop
362   Glorie
363   Mijn wondervolle droom
364   Vul uw lamp
401   Jezus is Koning
402   Toon me Uw gelaat
403   Welk een jubel zal dat zijn
404   Blaast de bazuin, gij christenen
431a De laatste bazuin
440   Laat uw kaarsje brandend zijn!
494   Achter de wolken
495   O glorie, de Heiland keert weer
262   Zend mij, Heer!
486a Predikt het Evangelie