539 - Voorwaarts
 

Vers 1
Des    Desdim7 Des  As7      Des
Voorwaarts, voor - waarts in de Naam des He-ren!
                As  Es7  As
Komt gij jong'ren, strijdt voor Jezus, u-we Heer.
As7      Des Besm
Nog een korte wijle en Gods Zoon zal komen.
Ges      Des   Ges  Des As Des
Wint nog vele kostb're zielen tot Zijn eer.
Refrein
Des                           As7
Gaat nu  naar het oogst-veld heen en bindt de scho-ven saam.
Gaat naar 't    oogst -  veld,  bindt  de    scho-ven saam.
                            Des
Predikt en ge-tuigt vol kracht in Je - zus' heil'ge Naam.
Predikt, ge - tuigt   vol    kracht    in   Je - zus' Naam.
     As7        Des
Spreekt steeds vol heil'ge moed,
  As7        Des
Van Je-zus' kostbaar Bloed.
Ges     Des      Ges  As7   Des
Voorwaarts, voorwaarts tot gij uw Heer ontmoet!
Vers 2
Voorwaarts, voorwaarts, Jezus gaat aan uw zijde.
Hij de Herder IsraŽls waakt, en sluimert niet.
Nooit in dood en leven, Zal Hij u begeven,
Als gij in Zijn dienst Hem al uw krachten biedt.
Vers 3
Voorwaarts, voorwaarts, tot de Heer zal komen
Met de kroon des levens in Zijn dierb're hand.
Blijf gelovig strijden, hopend Hem verbeiden,
Tot ge eenmaal komt in 't hemels Vaderland.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)