539 - Voorwaarts
 
1 Voorwaarts, voorwaarts in de Naam des Heren!
Komt gij jong'ren, strijdt voor Jezus, uwe Heer.
Nog een korte wijle en Gods Zoon zal komen.
Wint nog vele kostb're zielen tot Zijn eer.
 
Refrein Gaat nu naar het oogstveld heen en bindt de schoven saam.
Gaat naar 't oogstveld, bindt de schoven saam.
Predikt en getuigt vol kracht in Jezus' heil'ge Naam.
Predikt, getuigt vol kracht in Jezus' Naam.
Spreekt steeds vol heil'ge moed,
Van Jezus' kostbaar Bloed.
Voorwaarts, voorwaarts tot gij uw Heer ontmoet!
 
2 Voorwaarts, voorwaarts, Jezus gaat aan uw zijde.
Hij de Herder IsraŽls waakt, en sluimert niet.
Nooit in dood en leven, Zal Hij u begeven,
Als gij in Zijn dienst Hem al uw krachten biedt.
 
3 Voorwaarts, voorwaarts, tot de Heer zal komen
Met de kroon des levens in Zijn dierb're hand.
Blijf gelovig strijden, hopend Hem verbeiden,
Tot ge eenmaal komt in 't hemels Vaderland.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)