523 - Het aangezicht van Jezus
 
1 Kent ge 't aangezicht van Jezus,
O zo vriend'lijk en zo zacht,
Steeds gewend tot hen die zuchten
In droeve lijdensnacht?
Voor een enk'le blik van Jezus
Vlieden alle zorgen heen.
Ied're moeite moet dan wijken
En ik zie slechts Hem alleen.
 
Refrein Hij 's de schoonste uit tienduizend.
Hij is alles voor mijn ziel!
'k Ben Zijn eigendom, voor eeuwig,
Sinds ik aan Zijn voeten viel.
 
2 Kent gij ook de stem van Jezus,
Sprekend tot uw moede hart,
Als een melodie des hemels,
Vol troost in 't uur van smart?
Kom en hoor de stem van Jezus,
Die u nodigt: „Kom tot Mij.
Leg uw leven in Mijn handen.
'k Maak van zondebanden vrij.”
 
3 Kent ge Jezus' teed're liefde,
Dieper dan de diepste zee,
Hem die stierf voor onze zonden
En schonk ons eeuw'ge vree?
O, aanbid uw dierb're Heiland.
Loof en prijs Hem, vrij en blij,
En de Heil'ge Geest zal vallen
En vervullen u en mij.