490 - Aan het kruis
 
1 Aan 't ruwe kruis op Golgotha
Stierf eens de Zoon van God.
Voor arme scheps'len, zoals wij,
Verdroeg Hij leed en spot.
 
Refrein Aan het kruis, aan het kruis
Droeg de Heiland al mijn schuld.
Ook mijn krankheên torste Jezus voor mij (ja voor mij).
In mijn hart woont vree,
Als de wijde zee.
Zijn Bloed maakte mij van zonden vrij!
 
2 Nu is de weg ten hemel vrij.
De deur staat open, nu.
Komt, zondaars, kranken, gaat slechts in!
Daar 's heling ook voor u!
 
3 Vergeven is mijn zondeschuld.
Voorbij is al mijn leed.
Straks zal ik naast mijn Heiland staan
In 't reine, witte kleed.
 
4 Dan juich ik met de eng'len Gods
Voor 's Vaders witte troon,
En prijs het overwinnend Bloed
Van Jezus, Godes Zoon.