486 - Zeg het vandaag
 
1 'k Ken een verhaal, van een liefde zo groot,
Die voor het mensdom zich gaf in de dood,
Droeg al de zonden der wereld aan 't kruis,
Plaats ons bereidde in 't hemels tehuis.
 
Refrein Zeg het vandaag: Jezus stierf ook voor u!
Zeg het vandaag! Zeg het vandaag!
Schoner verhaal werd nog nimmer verteld,
Wonderbare tijding, die de zondaren geldt.
 
2 Jezus werd eenmaal gesmaad en bespot.
Hij, onze Heiland, Verlosser en God,
Heelde de kranken en droeg aller nood,
Wekte gestorv'nen zelfs op uit de dood.
 
3 Doornen verwondden Zijn hoofd en Zijn hart.
Zwijgend geduldig droeg Hij ied're smart.
Stortte Zijn Bloed aan het kruishout voor mij,
Maakte ons gans van de zondelast vrij.
 
4 Liefde, zo groot, schonk mij zalige vree.
Jezus mijn Heiland, verhoorde mijn be.
'k Vind gans mijn vreugde in Jezus alleen.
Hij draagt Zijn kind door de levenszee heen.