474 - „Amen” tot Jezus
 

Vers 1
Des      Desdim Des  Ges Des  Ges
Mijn hart sprak een - maal „Ja” tot Jezus,
   Des  Desdim Des Ges Des As
Toen Hij mij riep met teed're stem.
  As7 Des   Es7      As Es7
'k Zei: „A-men, Heer, op al Uw we-gen”,
   As    Es Des Es7   As
En 'k gaf mijn le-ven gans aan Hem.
Refrein
As7 Des          Assus4  As7
Ja, A-men Heer, op 't geen Gij gebiedt.
      Des As As7 Des As7 Des
't Is goed wat mij van U ge-schiedt.
              Besm
Ik volg U waar Uw hand mij leidt.
      Des    As7 Des
Ja „Amen”, tot in eeuwig-heid.
Vers 2
O, laat mij slechts een nietig werktuig zijn
In dienst van Hem, mijn dierb're Heer.
Uw kracht, o Heiland, wordt geopenbaard
In hen, die leven tot Uw eer.
Vers 3
Amen, Heer, op al wat G' over mij beschikt:
't Zij vreugde, droefenis of rouw.
Geborgen in Uw vaste, heil'ge wil,
Mag 'k rusten op Uw eeuw'ge trouw.