461 - De stem van mijn Meester
 

Vers 1
As              Es  Es7
Hij roept in 't ruisen van de a-vondwind.
As  Es7               As
Vol liefde spreekt Hij tot mij, Zijn eigen kind.
                Des
Als 't dagwerk rust en stilte heerst rondom,
Desm As         Es7  As
Dan voert Hij m' in Zijn heiligdom.
Refrein
As               Des
Hij spreekt en al het duister vliedt dan heen.
  Es7              Des  As
In lichtglans zie 'k Zijn heerlijkheid alleen.
         Es7        Des
Dan buig 'k in 't stof voor 's Heren ma-jesteit.
 Desm As       Es7  As
'k Aan-bid Hem tot in eeuwigheid!
Vers 2
Zijn stem klinkt boven al het stormgedruis,
Van dagelijks leed en smart'lijk levenskruis.
Slechts daar, waar God in 't hart een Eden vindt,
Spreekt Hij in 't ruisen van de wind.
Vers 3
O, zoete troost van Jezus' dierb're stem.
Als reine klank uit 't nieuw Jeruzalem.
Straks zal Zijn komst vergoeden elk gemis.
Dan zal 'k Hem zien gelijk Hij is.