450 - Hebt gij nooit gehoord?
 

Vers 1
 Es                Bes7
Hebt gij nooit gehoord de stem van Je-zus,
                     Es
Die zo vriend'lijk spreekt: „Kom zondaar volg mij na!”?
              Bes7
Leg de zonden af, verlaat de we-reld.
                   Es
Vlucht tot 't reddend kruis van Golgotha!
     As           Es
Laat uw hart vervullen met Zijn liefde.
     Bes  Bes7      Es
Rust met al uw zorgen aan Zijn boezem stil.
    As            Es
Hij verstaat uw angst en kent uw lasten.
    Bes   Bes7       Es
Voeg u need'rig naar Zijn heil'ge wil.
Vers 2
Hebt gij nooit gezien Zijn teder aanschijn,
Dat zo liefdevol zich tot u nederboog?
Zaagt gij nooit Zijn blik, zo zacht verwijtend,
Nooit de stille smart in 's Heren oog?
O, hoe lang nog zult gij Hem bedroeven,
Die uit liefde zich voor u aan 't kruis liet slaan?
Laat de wereld los en vlucht tot Jezus!
Hij neemt ied're zondaar vriend'lijk aan.
Vers 3
Hebt gij nooit gevoeld Zijn grote liefde,
Die doorstroomt de leegte van uw moede hart?
Aardse vrienden mogen u verlaten,
Doch de Here kent uw zorg en smart.
't Liefste kind kastijdt de Vader 't zwaarste.
Draag geduldig uw beproeving en uw kruis.
Eénmaal wordt het raadsel u ontsluierd,
Als gij rusten zult in 's Vaders Huis.