406 - De oude rekening is voldaan
 
1 Daar stond in 's hemels boek een grote, grote schuld,
Eens op mijn naam geschreven en 'k zag vol angst en vrees,
Hoe streng Gods vinger wees op deze zondenreeks,
Die nimmer was vergeven en 't kwaad in mij bewees.
 
Refrein 'k Loof de Heer ('k Loof nu de Heer),
Vroeg en spa (ja vroeg en spa),
'k Loof nu de Heer, ja vroeg en spa,
Want mijn zonden zijn door 't Zoenbloed weggedaan (halleluja),
En mijn ziele juicht verblijd,
Overstroomd van zaligheid,
d' Oude reek'ning is door Jezus' Bloed voldaan.
 
2 De oude schuld was groot en groeide ieder uur.
Het kwaad door mij bedreven brandd' in mij als een vuur.
Toen vluchtt' ik tot het kruis en knield' aan Jezus' voet.
Daar werden al mijn zonden gereinigd door Zijn Bloed.
 
3 'k Zag voor Gods troon mij staan bevreesd met d' anderen saam,
Maar toen 't boek werd geopend was uitgewist mijn naam.
'k Aanschouwde 't ruwe kruis door hemels licht bestraald,
En 'k dank nu mijn Verlosser mijn reek'ning is betaald.