401 - Jezus is Koning
 
1 Alle knie zal zich buigen voor onze Heer,
Volk'ren aanbiddend knielen terneer;
Als Hij komt, mijn Koning, met Godd'lijke eer en macht,
Omringd van eng'len en heil'gen in rijke pracht.
 
Refrein Christus de Koning zal komen,
Christus de Koning zal komen, ja komen,
Schitt'rend in glorie en pracht!
Gans schitt'rend in glorie en pracht!
Jezus, de Vriend aller vromen,
Jezus, de Vriend aller vromen, ja vromen,
Sterk in genade en kracht.
Zo sterk in genade en kracht.
Satan zal eeuwig verdwijnen,
Satan zal eeuwig verdwijnen, verdwijnen,
Zonde en rouw zullen vliÍn.
Zonde en rouw zullen vliÍn, zullen van ons vliÍn.
Hades en dood zijn verwonnen
En ieder zal Jezus, de Koning, zien.
 
2 Zie 't Lam Gods stierf voor 't mensdom op Golgotha,
Verrees uit 't graf, o halleluja!
Voer ten hemel op en bidt nu aan Zijns Vaders zij.
Ere en lof zij de Heiland, die stierf voor mij.
 
3 Op de dag van het heerlijke Pinksterfeest
Zond Hij van 'boven de Heil'ge Geest,
Doopte Zijn gemeente met vuur en met nieuwe kracht;
Jezus zij eeuwig de lof en dank gebracht.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)