400 - Hebt gij de Heilige Geest ontvangen?
 

Vers 1
 As              Dessus4 Des
Hebt gij ontvangen, toen gij ge-loofd hebt,
    F7 Besm Fm Besm Es
Diep in uw har - te de Heilige Geest?
 As              As7 Des
Mocht gij ervaren, stromen van ze - gen,
Besm7   Asdim As     Es7      As
Schonk God  uw  ziele een nieuw Pinksterfeest?
Refrein
 Es           As  Es7
Stro    -    men van kracht,
Stro-men van kracht,     stro - men van kracht,
As          Es As
Ga    -    ven en macht,
Ga-ven en macht,    ga - ven en macht,
  Es     Fm  Es Bes7 Es         Es7
Een za  -  lig Pinksterfeest, (ja Pinksterfeest)!
Een za-lig, za-lig Pinksterfeest, (ja Pinksterfeest)!
 As               Des
Hebt gij ontvangen, toen gij geloofd hebt,
Bes  Bes7 Es       Es7     As
Diep in uw hart (uw hart), de Heil'ge Geest?
Vers 2
Is reeds uw hart een tempel des Heren,
Zijt gij gereinigd door 't Bloed van het Lam?
Zijt gij bereid uw Heiland te eren,
Die op het kruis eens uw schuld op zich nam?
Vers 3
Stromen van zegen schenkt God de zondaar,
Die met berouw nederknielt aan Zijn voet,
Die wil verlaten wereld en zonden
En zich verlost weet door Golgotha's Bloed.
Vers 4
Zijt gij verzegeld, toen gij geloofd hebt,
Zijt gij vervuld met de liefde van God?
Schoon wordt uw leven, vol van genade,
Als gij wilt leggen in Gods hand uw lot.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)