397 - Gebed om de doop met de Heilige Geest
 
1 Mijn dierb're Heer en Redder,
Ik geef mezelf aan U.
Mijn ganse oude leven
Leg 'k aan Uw voeten nu.
 
Refrein Mijn al is op het altaar.
'k Ben d' Uwe voor altijd.
Doe mij Uw beelt'nis dragen
Voor tijd en eeuwigheid.
 
2 Ik kniel thans bij Uw kruishout.
Was mij van zonden rein,
Opdat 'k, door U geheiligd,
Een kind van God mag zijn.
 
3 De wereld wil 'k verlaten.
Ik kies het smalle pad.
Ja, 'k volg U, die mijn ziele
Zo trouw heeft liefgehad.
 
4 Maak woning in mijn harte
En doop mij met Uw Geest.
Stort in mij uit Uw liefde
Als op het Pinksterfeest.