390a - Heft op uw ogen
 
1 Lang geleden, op de dag van 't heilig Pinksterfeest,
Daalde machtig neer de Heil'ge Geest.
Jezus kwam tot Zijn discip'len in een doop van vuur.
Wondere zegen in dat uur!
 
Refrein Heft op uw ogen, de spade regen valt.
Goudgeel is 't koren, hoort, de oproep schalt.
Komt, gij maaiers, bindt de schoven, want uw Meester komt.
Glorie, ja glorie, Jezus komt.
 
2 Onze Heiland heeft verwonnen satans helse macht.
Aan het kruis heeft Hij 't voor ons volbracht.
Onze zonden zijn genageld aan dat dierbaar kruis.
Boven wacht ons nu 't Vaderhuis.
 
3 Uit het graf is Hij verrezen vol van majesteit.
Prijst Zijn Naam tot in all' eeuwigheid.
Door 't geloof in Hem zijn wij verwinnaar zoals Hij.
Jezus maakt ons van banden vrij.
 
4 Spade regen, daal nu neder in Uw grote kracht.
Deel ons mede Jezus' liefdemacht.
Doop de hongerige zielen met Uw vuur en Geest.
Geef ons opnieuw een Pinksterfeest.