385 - Wondervolle genade van Jezus
 

Vers 1
Des       Besdim Des
Wond're gena van Je - zus,
       As7  Des  F7
Groter dan al mijn schuld!---
Besm F7   Besm  Ges Des
Nie-mand kan ooit beschrijven
As     Es7   As  As7
Hoe Hij het hart vervult.----
Des        Besdim Des
Weg vloden al mijn zor - gen.
        Des7   Ges
'k Voelde mijn ziel gans vrij,
    Besdim        Des A7
Toen de won - d're gena van Je-zus
Des As7 Des
Kwam tot mij.
Refrein
Des             As7
Wondervolle liefde van mijn Je   -    zus,
Wondervolle liefde van mijn Jezus, van mijn Je-zus,
Des           As7
Dieper dan de diepste oceaan,
Dieper dan de diepste oceaan, de oceaan,
            Des
Hoger dan de ber- gen, rei-ner dan de ster-ren!
Won  -   d're ge - na.      O,  die
Cm       Es7       As
O, die liefde is ge-noeg voor mij,
Lief   -   de  is    steeds genoeg voor mij,
Des              As      As7
Voller dan de maat van al mijn zon -  den,
Voller dan de maat van al mijn zon-den, zon-den,
Des          Des7 Ges
Rijker dan de schatten al tezaam!
Rijker dan de schatten al tezaam, ja al tezaam!
 Besdim        Des Des7 Ges  Gesm6 Des A7 Des
O, heer-lijke gena van Je - zus, prijst Zijn heil'ge Naam!
Vers 2
Wond're gena van Jezus
Wies mij van zonden rein,
Drenkte mijn dorstig harte
Uit 's hemels heilsfontein.
't Zondige oude leven
Week gans en al terzij,
Toen de wond're gena van Jezus
Kwam tot mij.
Vers 3
Wond're gena van Jezus
Maakte mij vroom gezind,
Vormde mij, arme zondaar,
Tot 's Vaders dierbaar kind.
O, welk een rust en vrede
Stemden mijn ziel zo blij,
Toen de wond're gena van Jezus
Kwam tot mij.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)