353 - Onze Heer is opgevaren
 
1 Onze Heiland stierf aan 't kruis,
Keerde weer naar 't Vaderhuis,
Tot de troon, Hem door de Vader lang bereid.
Hij, die ons Zijn leven gaf,
Is verrezen uit het graf,
Baande ons de weg naar d' eeuw'ge zaligheid.
 
Refrein Halleluja! Halleluja!
Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Onze Heer is opgevaren tot de troon,
Onze Heer is opgevaren, opgevaren, ja tot de troon,
En daar bidt Hij voor de zijnen,
Daar bidt Hij, ja daar bidt Hij voor de zijnen,
Tot Hij straks ons kruis verwisselt voor een kroon.
 
2 's Hemels poort zich opent wijd
Voor de Heer der heerlijkheid,
Die aan 't ruwe kruis eens sprak: „Het is volbracht”.
Onze Bruidegom en Heer
Keerde naar de hemel weer,
Waar het eng'lenkoor Hem lof en hulde bracht.
 
3 Aan des Vaders rechterzij
Bidt Gods Zoon voor u en mij,
Voor Zijn kruisgemeente, strijdend hier op aard.
Straks komt Hij in majesteit
Tot Zijn volk dat Hem verbeidt,
Hoopvol en aanbiddend naar de hemel staart.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)