352 - Opstanding
 
1 Op de eerste dag der week rees Jezus uit het graf.
Halleluja, prijst de Heer!
Hij, die aan het ruwe kruis voor ons Zijn leven gaf,
Keerde uit de doden weer.
 
Refrein Ja, de Heer is waarlijk opgestaan!
't Smart'lijk lijden is voorbijgegaan.
Hij verwon de dood, en des satans macht,
Heeft de wereld 't licht van Gods heil gebracht.
O, gij volk van God, heft de glorievaan,
Want de Heiland is waarlijk opgestaan.
Halleluja, brengt Hem lof en eer!
Aard en hemel kniele voor Hem neer.
Ied're tong prijze Jezus, de satan ten spijt.
Hem zij lof en ere tot in eeuwigheid!
 
2 In de morgen daald' een heil'ge engel van omhoog,
Die de steen wegnam van 't graf,
En de Zoon van God, gewekt door 's Vaders eigen hand,
Wierp het somb're doodskleed af.
 
3 Jezus leeft! Ook wij zijn met de Heiland opgestaan.
Achter ons ligt 't oude graf.
Al mijn zonden zijn door 't Bloed van Jezus weggedaan.
Prijst Hem, die ons 't leven gaf!