321 - Toewijding
 
1 Spreek slechts Heer en ik wil volgen.
Gans mijn leven schenk ik U.
Voor Uw altaar neergebogen,
Breng 'k mijzelf ten offer nu.
Al mijn zonden, zorgen, wensen,
Gans mijn oude eigen ik,
'k Leg het alles op Uw altaar,
Heiland, in dit ogenblik.
 
2 Laat het vuur des Heil'gen Geestes
't al verteren, o mijn God.
Doe slechts door gena mij leven.
U betrouw ik gans mijn lot.
U wil 'k dienen, U behagen,
O, Gij Koning van mijn hart.
Niets kan mij van U ooit scheiden,
Vriend noch vijand, vreugd noch smart.
 
3 'k Heb U lief, o, dierb're Jezus.
Vul mij gans met Uwe Geest.
Eeuwig ben 'k met U verbonden,
Jezus, die mijn ziel geneest.
Jezus, bron van alle leven,
Waar mijn moede ziel naar dorst,
Jezus, Naam van eeuw'ge glorie,
'k Wijd m' U toe, o Vredevorst.