206 - Ik geef mijn leven
 
1 'k Geef mijn leven, dierb're Heiland,
Eeuwig U ten eigendom.
'k Heb gehoord de stem der liefde,
Die mij noodde: „Zondaar, kom.”
 
Refrein 'k Leg mijn leven op het altaar,
Tot een offer, U gewijd.
Wil mij leiden, dierb're Jezus,
Tot in alle eeuwigheid.
 
2 Zwart van zonden was mijn harte,
Maar Uw Bloed wies mij gans rein.
Ied're schaduw is geweken.
'k Wandel in Uw zonneschijn.
 
3 Vat mijn hand, o God mijns levens.
'k Kan alleen de weg niet gaan.
Wil in d' ure van beproeving
Heiland, aan mijn zijde staan.
 
4 Als Gij komt op 's hemels wolken,
Vol van glorie, pracht en praal,
Doe mij dan met al Uw heil'gen
Ingaan in de bruiloftszaal.