154 - Gezegende ure
 
1 God zond tot de wereld Zijn enige Zoon,
Die stortte op 't kruishout Zijn Bloed.
Voor 't mensdom, verloren in zonde en schuld,
Heeft Hij met Zijn leven geboet.
 
Refrein O, liefde zo groot, die redding ons bood,
Gij straalt als een ster in de nacht.
Wij buigen ons neer, voor Christus de Heer,
Voor Hem, die eens sprak: „'t is volbracht”.
 
2 Gij spreekt tot ons hart in dit wijdingsvol uur,
En deelt ons het brood en de wijn,
Opdat wij opnieuw in deez' aardse woestijn,
Gesterkt en getroost mogen zijn.
 
3 Wij danken U Heer, voor dit heilig symbool,
Van 't offer eens door U gebracht!
Gezegend zijt Gij, Die op 't kruis voor ons stierf,
Gij, Godslam voor zondaars geslacht.