147 - Het oude jaar is heengesneld
 
1 't Oude jaar is heengesneld, met zijn lief en leed.
Blijd' en droeve uren die 'k nooit vergeet.
Zegeningen zonder tal
Schonk de Vader mij,
In beproeving stond Hij mij steeds trouw terzij.
 
Refrein Dank, lofprijs en ere zij onze Here,
Hem, onze Leidsman door 't aardse dal.
Dank, lofprijs en ere zij onze Here
Jezus, Gods Zoon, die straks komen zal.
 
2 Over bergen, door vallei, leidde mij Zijn hand,
Maakte mijn vertrouwen nimmer te schand'.
'n Nieuwe tijdkring breekt thans aan.
Jezus gaat met mij,
'k Weet in zorg en tegenspoed is Hij nabij.
 
3 Jezus' wederkomst genaakt, dan, aan 't eind der baan,
Wist Zijn hand met liefde af ied're traan.
Bergen mogen wankelen,
Maar Gods trouw houdt stand.
Hij vat ook in 't nieuwe jaar uw zwakke hand.