146 - Bij de jaarwisseling
 
1 Wij prijzen U, o Vader, bij d' aanvang van dit jaar,
Gij Leidsman van ons leven, Gij trouw' Alzegenaar.
In nachten van beproeving waart Gij ons steeds nabij.
In stormen en gevaren stond Gij aan onze zij.
 
2 Mijn leven zij, o Heiland, opnieuw U toegewijd.
Blijf met Uw Geest mij sterken tot in der eeuwigheid.
Alleen kan ik niet verder, houd Heer mijn hand gevat.
Bewaar mijn voet voor struik'len op 't smalle levenspad.
 
3 O, dat deez' nieuwe jaarkring, mij dichter voer' tot U.
Mijn al, o dierb're Meester, breng 'k U ten offer nu.
Uw volk blijft op U bouwen, bewaar ons goed en rein,
Totdat w' aan 't eind der reize, met U verenigd zijn.