136 - Stille nacht
 
1 Stille nacht, Heil'ge nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die tot God ons terug brengen zal,
Wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer!
Hij, der schepselen Heer!
 
2 Hulp'loos kind, Heilig kind,
Dat zo trouw zondaars mint,
Ook voor mij hebt G' U rijkdom ontzegd,
Werd G' in stro en in doeken gelegd.
Leer m' U danken daarvoor!
Leer m' U danken daarvoor!
 
3 Stille nacht, Heil'ge nacht!
Heil en vree wordt gebracht
Aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld!
Amen, Gode zij d' eer!
Amen, Gode zij d' eer!