114 - Ik wil U volgen
 
1 Eens in 't nacht'lijk duister, wekte mij des Heren stem:
„Wilt gij Mij niet volgen, naar het nieuw Jeruzalem?”
 
Refrein 'k Wil U volgen, o mijn dierb're Heer.
'k Leg mijn al op 't altaar neer.
Was mijn harte in Uw Bloed gans rein.
'k Wil voor eeuwig d' Uwe zijn.
 
2 'k Knielde neer aan Jezus voeten, en beleed mijn schuld.
O, hoe heeft Zijn teed're liefde toen mijn hart vervuld.
 
3 'k Zag in 't licht van Gods genade, 't kruis van Golgotha,
Waar Hij boette al mijn zonden. O, halleluja!
 
4 'k Weet mijn naam is thans geschreven in het boek van 't Lam.
'k Volg Hem gaarne, die mijn schuld voor eeuwig op zich nam.