74 - Bij het eerste morgengloren
 
1 Bij het eerste morgengloren
Rees de Heiland uit het graf.
Hij, de Zone Gods vol glorie,
Legde dra het doodskleed af!
 
Refrein Ja, de Heer is opgestaan.
Dood en graf zijn weggedaan.
O hef het zegelied thans aan:
Hij is waarlijk opgestaan.
 
2 Zie, de steen is afgewenteld
En de wachters vloden heen,
Vol van vreze, toen de Heiland
Uit het graf voor hen verscheen.
 
3 Hij, die droeg des werelds zonden
Aan het kruis op Golgotha,
Is gestorven, maar verrezen.
Jezus leeft, Halleluja!
 
4 Hij, de Eerst'ling uit de doden,
Ging ons voor naar 't hemels strand.
Daar bereidt Hij mij een woning,
Tot ik kom in 't Vaderland!