21 - Ik heb gezien het gelaat van Jezus
 
1 'k Heb gezien 't gelaat van Jezus,
En mijn ziele werd bevrijd.
Nooit kan ik dat uur vergeten
Tot in alle eeuwigheid!
 
Refrein Niets kan mij van Jezus scheiden.
'k Ben de Zijne voor altijd (altijd).
'k Heb gezien 't gelaat van Jezus
En mijn ziele is bevrijd.
 
2 Toen 'k berouwvol nederknielde
En Hem al mijn zonden bracht,
Hoord' ik zacht Zijn stemme fluist'ren:
„Vrees niet, 't is voor u volbracht!”
 
3 Al mijn zonden zijn vergeven,
Door het Bloed van Golgotha.
'k Wijd de Heiland gans mijn leven.
Prijst de Heer! Halleluja!
 
4 'k Heb gezien Zijn lieflijk aanschijn
En de zon is opgegaan.
Voor mijn arme, moede ziele
Brak een nieuwe morgen aan.