Kop
De Bijbel zegt....
Maak uw keuze:


Jezus Christus is naar deze wereld gekomen om de liefde van God de Vader aan de mensen bekend te maken.
God heeft Zijn liefde in het bijzonder getoond toen Jezus Christus voor ons aan het kruis is gestorven.
Hij heeft daar de straf, die wij verdiend hadden, gedragen.

De Bijbel zegt:

Kruis Lucas 23:33.
„En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem.”

Titus 2:4.
„Hij is voor onze zonden onder Gods oordeel gestorven om ons te redden. Hij behoedt ons ervoor dat wij telkens weer tot zonde vervallen. Daardoor heeft Hij ons gemaakt tot Zijn eigen volk, dat zuiver van hart is en een groot verlangen heeft om goed te doen.”

Openbaring 1:5.
„Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstegeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door Zijn bloed.”

1 KorintiŽrs 15:54.
„De dood is verzwolgen in de overwinning (de opstanding van Jezus Christus).”

1 Johannes 3:8.
„Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou.”

1 Johannes 2:2.
„Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.”

Jezus Christus was het enige volmaakte offerlam. Alleen dat offer heeft verzoening tot stand kunnen brengen tussen God en de mensen. Zijn bloed verlost de mens van de macht van de zonde en zuivert zijn hart en denken.

Dit deed Jezus Christus voor ons toen Hij aan het kruis stierf:

  • HIJ HEEFT ZICH LATEN KRUISIGEN OM ONS VAN DE MACHT VAN DE ZONDE TE VERLOSSEN.
  • ZIJN OFFER HEEFT VERZOENING TOT STAND GEBRACHT TUSSEN GOD EN DE MENS.
  • DOOR ZIJN OFFER IS DE DUIVEL VERSLAGEN.
  • DOOR ZIJN OFFER BEHOEFT DE MENS NIET MEER VERDER IN ZONDEN TE LEVEN.
  • DOOR ZIJN OFFER HEEFT DE DOOD NIET MEER HET LAATSTE WOORD.