Kop
Bijbelstudie
Maak uw keuze:

Wolven

In de Bijbel wordt regelmatig gesproken over wolven, die een gevaar zijn voor de kudde van de Heer. Laten we eens aan de hand van de Bijbel het volgende onderzoeken om meer over die wolven te weten te komen:

Wolf
 1. Wat zijn de wolven?
 2. Waar komen ze vandaan?
 3. Hoe zien ze er uit?
 4. Wat is het gevaar?
 5. Hoe kun je ze herkennen?
 6. Hoe kun je je wapenen tegen deze wolven?
 7. Wat moet er gedaan worden met wolven?
 8. Wat is het lot van de wolven?

1. Wat zijn wolven?

De wolven zijn de vijanden van de schapen. Jezus vergelijkt zijn volgelingen met een kudde schapen, waarvan Hijzelf de Herder is (Joh 10:11-14). De gelovigen worden hier dus uitgebeeld als een schaapskudde. De wolf is de vijand, die de kudde schapen (de gelovigen dus) aanvalt en uiteenjaagt. Hij zal proberen de schapen, of bij voorkeur een lam (een pas bekeerde), die een gemakkelijke prooi is, te verslinden. Deze lammeren zijn dus extra kwetsbaar.

De Here Jezus waarschuwt de gelovigen voor het gevaar van deze wolven voor de Gemeente (Mat 7:15).
Met wolven worden hier dus zogenaamde profeten bedoeld, met een valse boodschap, die niet van de Heer komt.

Ook Paulus waarschuwt de Gemeente te Efeze voor het gevaar van de wolven. Hij spreekt zelfs van woeste wolven. Na het vertrek van Paulus komen die daar binnen om de Gemeente schade aan te doen (Hand 20:29). Hier gaat het om wolven die een valse leer brengen. In de brief aan de Efeziërs heeft hij het over "mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen" (Ef 4:14).

Ook in het Oude Testament heeft God reeds gewaarschuwd voor de valse profeten, ofwel de wolven, die we kunnen verwachten (Jer 29:8-9, Jer 23:21). Ze doen alsof ze namens de Heer optreden en Zijn Woord spreken, maar ze misleiden de mensen (Jer 23:25-32, Ez 22:27-28). Ze verkondigen leugens en bedriegen een ieder.

De Heer vergelijkt Zijn eigen Woord met graan, een eerste levensbehoefte en het woord van de valse profeten met stro. Het is van dezelfde plant, maar heeft voor mensen geen nut. Het graan schenkt leven, want daar kan men brood van bakken. Jezus zegt van zichzelf, dat Hij het brood is dat leven geeft (Joh 6:35). Dit brood dat leven geeft wordt gebakken van het graan, het Woord van God.

2. Waar komen ze vandaan?

Wolven lopen in het algemeen in de buurt van de schaapskudden rond en komen er af en toe op af om een schaap of lam te verslinden. Ze jagen vaak in groepen. Zo gaat dit ook met de wolven die de Bijbel noemt. Ze komen van buiten, zijn vaak met een groep tegelijk, en dringen de kudde binnen. (Hand 20:29). Dit wil niet zeggen, dat ze binnen de plek hoeven te komen, waar u met uw broeders en zusters samenkomt. Vaak proberen ze de gemeenteleden ook naar hen toe te lokken, door groots opgezette zogenaamde evangelisatiecampagnes, of via de media, zoals satelliettelevisie. Zo proberen ze zich een plaats in de kudde te veroveren of invloed uit te oefenen binnen de kudde.

3. Hoe zien ze er uit?

Wolf in schaapskleren.

De wolven uit de Bijbel zijn veel gevaarlijker dan de wolven in de natuur. Als een wolven een schaap gevangen hebben, dan brengen ze deze naar hun groep en laten de hele groep ervan eten. Met andere woorden, ze verlaten de schaapskudde weer. De wolven, waar de Bijbel over spreekt doen dit niet. Ze blijven in de kudde. Dit kunnen ze doen, omdat ze zich vermommen als schapen. Als je naar hen kijkt, dan zie je het verschil niet tussen een schaap en een wolf. Ze trekken schaapskleren aan (Mat 7:15), ze zien eruit als schapen, ze doen alsof ze schapen zijn, ze verblijven tussen de schapen, maar ze zijn en blijven wolven.

Hun vroomheid is slechts schijn. (2 Tim 3:5). Ze doen zich voor als apostelen van Christus, als dienaren van de gerechtigheid, maar ze zijn het niet. (2 Kor 11:13-15).

4. Wat is het gevaar?

Wolven hebben een vals karakter en proberen de Gemeente te vernietigen. Ze zaaien tweedracht binnen de Gemeente (Spr 16:28) of brengen broeders en zusters op het verkeerde pad (Spr 16:29).

Ze doen dit op twee verschillende manieren:

 1. Met hun gladde praatjes (Psalm 55:22) brengen ze verdeeldheid in de Gemeente en zorgen voor scheidingen, waardoor de Gemeente uiteengejaagd wordt (Joh 10:12b). De schapen gaan dwalen, en hebben geen thuis meer. Ze hebben de schaapskooi verlaten. Indien de Gemeente zich laat leiden door Gods Geest, dan is er eenheid (Ef 4:3). Wolven zorgen voor verdeeldheid.
  Hier ziet u de geldwolf.
  Ondanks dat hij een Bijbel heeft,
  brengt hij een vals evangelie.
  Hij laat de schapen zijn koffer vullen.
  Door zijn leugens groeit zijn neus,
  zoals ook bij Pinokkio gebeurde.
  Zie 2 Pet 1:3.
 2. Doordat schapen naar hen luisteren krijgen ze het karakter van een wolf en gaan ze zichzelf ook als wolven gedragen. Deze schapen, worden als wolven. Ze zijn van buiten noch schaap, maar van binnen wolf. Dit zijn dus wolven, die vanuit de Gemeente, van binnenuit voortkomen. De wolven verdraaien de waarheid. Ze vertellen niet de waarheid, maar verdraaien de waarheid. (Hand 20:29-30). Ze vertellen iets, dat op de waarheid lijkt. Het is een leugen, maar is moeilijk van de waarheid te onderscheiden. Doordat ook de schapen wolven gaan worden, wordt de Gemeente nog sneller afgebroken en uiteengedreven. De schapen gaan elk hun eigen misleidende leider (een goeroe) achterna, met het effect, dat de Gemeente uiteengedreven en vernietigd is. De schapen zien dan de wolf als hun beschermer, die niets anders dan verderf zaait. De wolf probeert ten koste van de schapen zijn eigen buik te vullen (Filip 3:18-19). Het doel van hem is doorgaans het verwerven van een goed inkomen, ten laste van de schapen en het verkrijgen van aanzien en status. De kudde is niet meer de kudde van de Heer, maar de kudde van de wolf. De kudde loopt een vals evangelie achterna, dat geen evangelie is (Gal 1:6-9). Ze stellen hun vertrouwen op de wolf, in plaats van op de Heer. Ze zijn daarom vervloekt (Jer 17:5-6). Alleen wie op de Heer vertrouwen zijn gezegend (Jer 17:7-8).

De wolf zal in het algemeen niet het reddend evangelie van het kruis brengen (Filip 3:18), maar een vals evangelie van voorspoed en welzijn (Fil 3:19b). Het lijden en sterven van Christus en Zijn overwinning op de dood komen niet of nauwelijks aan de orde. Ze zijn niet meer toegewijd aan Christus, maar aan status en welzijn en brengen dit over op de schapen (2 Kor 11:3-4). Het ware evangelie is een evangelie van Gods genade, en van het erfdeel dat wij van onze Here Jezus Christus zullen ontvangen (Hand 20:32).

Toen er in de tijd van Elisa hongersnood was in Gilgal ging een van de profeten eetbare planten zoeken. Deze werden in een pot gedaan en dit gerecht werd rondgediend. Het gerecht was echter bitter en niet te eten. Ze zeiden, dat de "dood in de pot" zat (2 Kon 4:38-41). Slechts door het toevoegen van meel, het teken van Jezus, die zelf het Brood is dat leven geeft (Joh 6:35, Joh 6:51) (brood is van meel gemaakt), is de inhoud van de pot eetbaar. De inhoud van de pot, het giftige voedsel, is een beeld van het voedsel dat heden ten dage door de wolven die zich als dienaars van God voordoen, opgediend wordt. Ook het giftige voedsel in Gilgal werd door dienaars van de Heer, de profeten, als voedsel aangeboden. Slechts het meel (Jezus) brengt leven. Zit er geen meel in de pot, dan leidt dit tot de geestelijke dood.

5. Hoe kun je ze herkennen?

Aan hun uiterlijk kun je de wolven niet herkennen. Ze zien er immers volledig als schapen uit en ze doen alsof ze schapen zijn. De Bijbel leert echter, dat je ze kunt herkennen aan hun vrucht (Mat 7:15-20). Met andere woorden, kijk naar wat ze doen, kijk hoe ze leven, kijk naar wat ze voortbrengen. Ze zaaien geen goed zaad, maar onkruid, dus hun vrucht is ook onkruid (Mat 13:24-30). Om goede vrucht te kunnen voortbrengen, moet men vastzitten aan de wijnstok. Jezus zegt van Zichzelf, dat Hij de wijnstok is en dat Zijn volgelingen de ranken zijn (Joh 15:1-6). Zonder verbonden te zijn met Jezus, (de wijnstok) brengen de ranken (de schapen) geen vrucht voort. De ranken moeten gevoed worden door de wijnstok. De vruchten moeten gebouwd worden met de sappen die uit de wijnstok komen. Vruchten die niet uit de sappen van de wijnstok komen, zijn vruchten van wolven.

6. Hoe kun je je wapenen tegen deze wolven?

In een kudde schapen is het zo, dat de oude schapen de lammeren beschermen. Zo hoort dit ook onder de gelovigen te zijn, de schaapskudde van de Heer, ofwel de Gemeente. De oudsten, de opzieners horen te waken dat de lammeren geen gevaar lopen (Hand 20:31). Ze moeten voortdurend oppassen, dat er geen dwalingen en verdeeldheid binnen de Gemeente komt (Rom 16:17-18). Ze moeten dit doen, door alles te toetsen aan Gods onfeilbare Woord (1 Tess 5:21). Ze moeten de schapen leren vertrouwen op het woord van God, opdat ze niet met elke wind meewaaien, maar standvastig blijven vertrouwen op de Heer. (Ef 4:11-16).

Alleen door geloof en de kennis van de Zoon van God kunnen de schapen een eenheid vormen. Hierdoor zullen ze het gezwets van de wolven herkennen, zodat hun geloof niet verder ondermijnd wordt en ze niet steeds verder van God weggevoerd worden (2 Tim 2:16-19). We moeten dit zinloze en lege gezwets binnen de Gemeente niet toelaten. Het woekert voort als een kankergezwel en kan alle schapen treffen (2 Tim 2:17). Ook een beetje zuurdesem maakt het gehele deeg zuur (1 Kor 5:6-7).

Met valse profeten en dwaalleraren, mensen die een vrucht voortbrengen die niet van de ware wijnstok komt, mogen we ons niet inlaten (2 Tess 3:6) maar we moeten ons van hen afkeren (2 Tim 3:5, 2 Joh 1:9-11). Blijf daarom waakzaam en verweer u tegen invloeden van Satan in de Gemeente. (1 Pet 5:8-9).

7. Wat moet er gedaan worden met wolven?

De Bijbel zegt, dat we wolven die verdeeldheid zaaien, moeten terechtwijzen, en indien ze niet luisteren, hen uit de Gemeente moeten verwijderen (Tit 3:10-11). Huichelaars die hun eigen leer verkondigen staan ver van de Heer verwijderd en horen in de Gemeente niet thuis (Marc 7:6-7).

8. Wat is het lot van de wolven?

Degenen die verwarring gebracht hebben binnen de Gemeente of een dwaalleer gebracht hebben, zullen door de Heer daarvoor gestraft worden, ongeacht wie of wat ze zijn (Gal 5:10b, 2 Kor 11:15b). Hun vonnis is reeds geveld (2 Pet 1:3). Ze zullen hun straf niet ontlopen (Jer 23:30, Hebr 10:29-31)!

  Hoed u voor de wolven!!!  

(Peter Ju)